Начало

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА
ЗАВЕТ – КУБРАТ
mig2 160x140

Местна ин ициативна група Завет - Кубрат е неправителствена организация - сдружение с нестопанска цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза.Местна инициативна група Завет - Кубрат (МИГ Завет - Кубрат) обхваща всички населени места на двете общини – Завет и Кубрат, които са съставни части от територията на   област Разград.

Сдружението работи в интерес на общественото благо. Приоритетите му са дейностите, насочени към развитието на селските райони в сферите на: конкурентоспособността на земеделието, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони чрез развитието на услугите и бизнеса извън земеделието,  осигуряване на възможности за разнообразна заетост и цялостно стопанско и духовно  развитие на хората,  особено в малките населени места.

МИГ Завет - Кубрат е правоприемник на МИГ Завет, като в резултат на привличането на съседната община Кубрат (на състояло се Общо събрание на 19.04.2016 г.) МИГ разшири своята територия и обхват.

Сдружение „Местна инициативна група  Завет - Кубрат“ има сключено Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-139/ 29.10.2016 г.  с УО на ПРСР 2014 – 2020 г.,  като крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към стратегията за ВОМР е 30 юни 2023 г.

Стойността на одобрената финансова помощ е:

Подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“

Одобрена финансова помощ: 2 933 700,00 лева,  от които 2 640 330,00 лева европейско финансиране (ЕЗФРСР) и 293 370,00  лева национално финансиране.

Подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“

Одобрена финансова помощ: 977 900.00 лева, от които 880 110,00 лева европейско финансиране (ЕЗФРСР) и 97 790,00 лева национално финансиране.