Предстоящи процедури

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

Проект на Насоки по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" - ПРИЕМ 2020 г., Процедура в ИСУН 2020 с код BG06RDNP001-19.300

 1. Обява за прием - м.7.2
 2. Условия за кандидатстване - м.7.2
 3. Документи за кандидатстване - м. 7.2
 4. Документи за информация - м. 7.2
 5. Условия за изпълнение - м.7.2
 6. Документи за изпълнение - м. 7.2

Проект на Насоки по мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" - ПРИЕМ 2020 г., Процедура в ИСУН 2020 с код BG06RDNP001-19.385

 1. Обява за прием - м.4.2
 2. Условия за кандидатстване - м.4.2
 3. Документи за кандидатстване - м. 4.2
 4. Документи за информация - м. 4.2
 5. Условия и документи за изпълнение - м. 4.2