Приключили процедури

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 6.4

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 6.4 - „ИНВЕСТИЦИИОННА ПОДКРЕПА В НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ” ОТ МЯРКА 6 „РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИТИЯ”

 1. Обява за прием по подмярка 6.4 
 2. Условия за канд. по подмярка 6.4 
 3. Документи за попълване по 6.4
 4. Документи за информация по 6.4
 5. Документи за изпълнение по 6.4

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО МЯРКА 19.2-05

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 19.2-05 - Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа

 1. Условия за кандидатстване по подмярка19.2-05
 2. Документи за кандидатстване по подмярка19.2-05
 3. Документи за информация по подмярка 19.2-05
 4. Документи за изпълнение по подмярка 19.2-05

ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.1

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.1 - „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА” ОТ МЯРКА М04 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ”

 1. Обява за втори прием по подмярка 4.1
 2. Условия за канд. по подмярка 4.1
 3. Документи за кандидатстване по подмярка 4.1
 4. Документи за информация по подмярка 4.1
 5. Документи за изпълнение по подмярка 4.1
 6. Въпроси и отговори по подмярка 4.1 - 13.08.2018 г.

 

ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.2

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2 - "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" Втори прием 01.11.2018 - 31.12.2018

 1. Условия за кандидатстване по 4.2
 2. Документи за кандидатстване по 4.2
 3. Документи за информация по 4.2
 4. Документи за изпълнение по 4.2

ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 7.2

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 - "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" Втори прием 01.11.2018 - 31.12.2018

 1. Условия за кандидатстване по подмярка 7.2
 2. Документи за изпълнение
 3. Документи за информация
 4. Документи за кандидатстване
 5. Постъпили въпроси и отговори по подмярка 7.2

"Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти – BG06RDNP001-19.030 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".