Комисия за подбор на проектни предложения

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

Процедура № BG06RDNP001 - 19.060 по подмярка 19.2 - 05 "Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа" - първи прием

 1. Заповед избор КППП по м. 19.2-05
 2. Решения на КППП по м. 19.2-05 
 3. Решение УС за одобрение на Оценителен доклад по м. 19.2-05 
 4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по м. 19.2-05

Процедура № BG06RDNP001 - 19.030 по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" - втори прием

 1. Заповед избор КППП по м. 7.2 - втори прием
 2. Решения на КППП по м. 7.2 - втори прием
 3. Решение УС за одобрение на Оценителен доклад по м. 7.2 - втори прием
 4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по м. 7.2 - втори прием
 5. Списък на оттеглените проектни предложения по м. 7.2-втори прием

Процедура № BG06RDNP001 - 19.067 по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" - първи прием

 1. Заповед избор КППП по м. 6.4
 2. Решения на КППП по м. 6.4
 3. Решение УС за одобрение на Оценителен доклад по м. 6.4
 4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по м. 6.4
 5. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по м. 6.4

Процедура № BG06RDNP001 - 19.035 по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" - втори прием

 1. Заповед избор КППП по м. 4.2 - втори прием
 2. Решения на КППП по м. 4.2 - втори прием
 3. Решение УС за одобрение на Оценителен доклад по м. 4.2 - втори прием
 4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по м. 4.2 - втори прием

Процедура № BG06RDNP001 - 19.047 по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" - втори прием

 1. Заповед избор КППП по м. 4.1 - втори прием
 2. Решения на КППП по м. 4.1 - втори прием
 3. Решение УС за одобрение на Оценителен доклад по м. 4.1 - втори прием
 4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по м. 4.1 - втори прием
 5. Списък на резервните проектни предложения по 4.1-втори прием

Процедура № BG06RDNP001 - 19.047 по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"

 1. Заповед избор КППП
 2. Протокол №1 на КППП
 3. Протокол №2 на КППП - АСД
 4. Протокол №3 на КППП - ТФО
 5. Решение УС за одобрение на Оценителен доклад
 6. Списък на предложените за финансиране проектни предложения
 7. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения
 8. Списък оттеглени проектни предложения

Процедура № BG06RDNP001 - 19.030 по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

 1. Заповед КППП
 2. Протокол №1 АСД
 3. Протокол №2 АСД
 4. Протокол №3 ТФО
 5. Решение № 103 на УС за одобрение на Оценителен доклад.
 6. Списък на предложените за финансиране проектни предложения.
 7. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения.
 8. Списък на оттеглените проектни предложения.

Процедура № BG06RDNP001 - 19.035 по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти

 1. Заповед КППП
 2. Протокол №1 АСД
 3. Протокол №2 АСД
 4. Протокол №3 ТФО
 5. Решение № 119 на УС за одобрение на Оценителен доклад
 6. Списък на предложените за финансиране проектни предложения