Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР за 2019 г.

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg