Текущи процедури

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 8.6

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 8.6 - „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ”

 1. Обява за прием по подмярка 8.6
 2. Условия за кандидатстване по подмярка 8.6
 3. Документи за кандидатстване по подмярка 8.6
 4. Документи за информация по подмярка 8.6
 5. Документи за изпълнение по подмярка 8.6
 6. Условия за изпълнение по подмярка 8.6

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 7.5

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.5 - „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”

 1. Обява за прием по подмярка 7.5
 2. Условия за кандидатстване по подмярка 7.5
 3. Документи за попълване по подмярка 7.5
 4. Документи за информация по подмярка 7.5
 5. Документи за изпълнение по подмярка 7.5
 6. Условия за изпълнение по подмярка7.5

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 6.4

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 6.4 - „ИНВЕСТИЦИИОННА ПОДКРЕПА В НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ” ОТ МЯРКА 6 „РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИТИЯ”

 1. Обява за прием по подмярка 6.4 
 2. Условия за канд. по подмярка 6.4 
 3. Документи за попълване по 6.4
 4. Документи за информация по 6.4
 5. Документи за изпълнение по 6.4

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО МЯРКА 19.2-05

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 19.2-05 - Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа

 1. Условия за кандидатстване по подмярка19.2-05
 2. Документи за кандидатстване по подмярка19.2-05
 3. Документи за информация по подмярка 19.2-05
 4. Документи за изпълнение по подмярка 19.2-05