Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 037 168
mig_zavet.kubrat@abv.bg

Новини

Съобщение за обсъждане на Насоки по подмярка 8.6

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат за публично обсъждане от заинтересовани лица.

Във връзка с изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-139/ 21.10.2016 г. за територията на МИГ Завет – Кубрат, заинтересованите лица имат възможност да се запознаят с настоящия проект на Насоки за кандидатстване чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат.

Проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат.

Моля изпращайте на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Вашите писмени възражения и предложения  по така предложените документи.

Същите ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН 2020, като част от Процедурата за прием на проектни предложения.

Обявата за прием, окончателния вариант на Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на  настоящия сайт.

Срок за предложения и становища от заинтересовани лица – 11.02.2019 г.

Публикувано на 31.01.2019 г.

Проектното предложение на МИГ Завет – Кубрат „Нови възможности за биологично земеделие – местни селскостопански продукти с добавена стойност“ е сред осемте одобрени проекти от УО на ПРСР 2014-2020 г. по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

За повече информация: http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/vomr/

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат за публично обсъждане от заинтересовани лица.

Във връзка с изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-139/ 21.10.2016 г. за територията на МИГ Завет – Кубрат, заинтересованите лица имат възможност да се запознаят с настоящия проект на Насоки за кандидатстване чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат.

Проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат.

Моля изпращайте на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  Вашите писмени възражения и предложения  по така предложените документи.

Същите ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН 2020, като част от Процедурата за прием на проектни предложения.

Обявата за прием, окончателния вариант на Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.

МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ ПРОВЕДЕ ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА

„ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР”

DSCF0341На 19 декември 2018 г. в спортната зала на гр. Кубрат МИГ Завет – Кубрат се проведе годишна конференция на тема „Отчитане на резултатите, свързани с напредъка по изпълнение на Стратегията за ВОМР”. В конференцията взеха участие 50 души от местната общност,

представители на публичния, частния сектор, НПО организации и заинтересовани лица.

Конференцията бе открита от Председателя на УС на МИГ Завет – Кубрат г-жа Халиме Мехмедова.

Приветствие към участниците бе отправено от кмета на Община Кубрат, г-н Алкин Неби и зам. кмета на Община Завет, г-н Денис Татар.

Презентация за представяне на напредъка по изпълнение на Стратегията за ВОМР изнесе изпълнителният директор на МИГ Завет – Кубрат, г-жа Галя Драганова. Беше направен обстоен преглед на дейностите, извършени през 2018 г., включващ отворените процедури през годината и постъпилите проектни предложения от бенефициенти.