Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

Новини

Управителния съвет със свое Решение № 209 от 31.07.2019 г. актуализира графика за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР. Новият актуализиран график е в секция "Индикативни програми и графици".

На 31.07.2019 г. приключи оценката на подадените проектни предложения по първи прием на Процедура № BG06RDNP001-19.196 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”. Справка за проектните предложения по процедурата е публикувана в секция Кандидатстване с проекти/ Комисия за подбор на проектни предложения.

На 16.07.2019 г. приключи оценката на подадените проектни предложения по първи прием на Процедура № BG06RDNP001-19.240 по подмярка „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”. Справка за проектните предложения по процедурата е публикувана в секция Кандидатстване с проекти/ Комисия за подбор на проектни предложения.

На 18.07.2019 г. приключи оценката на подадените проектни предложения по втори прием на Процедура № BG06RDNP001-19.067 по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”. Справка за проектните предложения по процедурата е публикувана в секция Кандидатстване с проекти/ Комисия за подбор на проектни предложения.

На 03 юли 2019 г. в Министерството на земеделието, храните и горите бе подписано трето Допълнително споразумение с УО на ПРСР 2014 – 2020 г. за промяна на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат.

Промяната касае мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, а именно:

В подраздел „Финансови условия“ се добавя следният текст:

„Интензитетът на подпомагане по проект за дейности, свързани с развитие на туризъм – изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения, не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи“.

Горепосоченият текст ще се прилага по отношение на евентуални бъдещи приеми по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ Завет - Кубрат (при наличие на свободен финансова ресурс по мярката).