Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

Поради удължаване срока на обявеното извънредно положение до 13 май 2020 г., във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19, УС на МИГ Завет – Кубрат на свое неприсъствено заседание на 08.04.2020 година прие решение за промяна на сроковете за прием, както следва:

  1. По процедура BG06RDNP001-19.300 мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”:

1.1. Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.06.2020 г.

1.2. Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.30 ч. на 17.07.2020 г.

  1. По процедура BG06RDNP001-19.385 мярка 4.2 Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти”:

2.1. Начален срок за подаване на проектните предложения: от 15.06.2020 г.

2.2. Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.30 часа на 31.07.2020 г.

|

В ИСУН 2020 е публикуван проект на:

  1. Насоки за кандидатстване чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат. 
  2. Насоки за кандидатстване чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат. 

 

Срокът за писмени възражения и предложения по проекта на документация е от 11.03.2020 г. до 19.03.2020 г.

След отразяване на направените коментари, окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)“, подраздел „Частни бенефициери“.

|

88014303На 27 февруари 2020 г. МИГ Завет – Кубрат проведе  общо събрание в заседателната зала на общински съвет, гр. Завет.

Събранието бе открито от Председателят на Управителния съвет на МИГ Завет – Кубрат г-жа Халиме Добруджан, която след това представи пред членовете на събранието Отчет за дейността на Управителния съвет за 2019 г.

Работата на общото събрание продължи с приемане на Доклад за дейността и Финансов отчет на МИГ Завет – Кубрат за 2019 г., изготвен от Павлин Петров.

Гюлджан Касим, експерт по прилагане на СВОМР запозна участниците с Годишния доклад за изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат за 2019 г. Основените акценти в доклада бяха поставени върху действия на МИГ по обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор.

Членовете на общото събрание освободиха от отговорност на членовете на УС за 2019 г.

Изпълнителният директор на МИГ Завет – Кубрат Галя Драганова представи Програма за осъществяване дейността на МИГ Завет – Кубрат за 2020 г. и Проект за промени в Стратегия за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат, които бяха обсъдени с участниците в събранието и одобрени.

Промените се основават на чл. 10, раздел V. “Промяна на споразумението“ от  Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-139/21.10.2016 г., чл. 39, т. 3 на Наредба 22/ 14.12.2015 г. и чл. 27, ал. 1, т. 8  от Устава на сдружението. Общото събрание излезе с решение:

Да се прехвърлят 221 524,00 лева към подмярка  4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. (7,55% от oдобрения от ЕЗФРСР ресурс - 293 370,00 лева). Същите да се вземат от бюджета на мерки 19.2-05, 8.6 и 7.5 , както следва:

  • от мярка: 19.2 – 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа“ 171 516,00 лева;
  • от подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ 48 979,00 лева;
  • от подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ 1 029,00 лева.

Допълнително прехвърлените средства в общ размер 221 524,00 лева в мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са насочени приоритетно за финансиране на резервните проекти по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19-047-S1, а при наличен остатъчен финансов ресурс – за финансиране на резервни проекти по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19-047-S2, по реда на тяхното класиране.

Общото събрание прие и Бюджета на МИГ  Завет – Кубрат за 2020 г., представен от Павлин Петров.

|

87455613На 5 март 2020 г. в офиса на МИГ Завет – Кубрат в гр. Завет председателя на УС на сдружението Халиме Добруджан и кмета на Община Кубрат Алкин Неби подписаха третият Административен договор за финансиране на проект към стратегията за ВОМР.

Проекта с наименование „Кубрат древен и млад – да пренесем традициите през времето“ е по мярка 19.2-05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа“ и е подаден за кандидатстване по Процедура BG06RDNP001-19.060 в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Общият размер на одобрените разходи по проекта е: 63179,50 лева без ДДС и е с 100 %  безвъзмездна финансова помощ (90 % от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 10 % Национално съфинансиране).

|

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ - КУБРАТ“

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА,

Уведомявамe Ви, че Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет - Кубрат“ взе решение за свикването на редовно Общо на събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе 27.02.2020 г. (четвъртък) от 15:00 часа, с място на провеждане: гр. Завет, ул. „Лудогорие 19, Заседателна зала № 111 на Община Завет. Още.....