Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

Новини

|

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

Процедура BG06RDNP001 – 19.196

по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от стратегията за ВОМР

на МИГ Завет – Кубрат

 

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Цел на настоящата процедура:

Подмярката цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, както и държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците/стопаните си, за да продължат с устойчивото управление на горите си.

Допустими кандидати по процедурата са:

  1. Физически и юридически лица, собственици на горски територии;
  2. Община Завет или Община Кубрат;
  3. Сдружения на частни собственици на горски територии;
  4. Микро, малки и средни предприятия;
  5. Горски стопани, доставчици на услуги.
  6. Кандидатите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на община Завет или община Кубрат.
|

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

Процедура BG06RDNP001 – 19.240

по подмярка 7.5  „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Цел на настоящата процедура:

Подмярката има за цел създаване на условия за оползотворяване на туристическите ресурси и потенциал на територията на МИГ, посредством подкрепа за инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура за публично ползване от населението и от посетителите и туристите в района на общините Завет и Кубрат.

Допустими кандидати по процедурата са:

  1. Община Завет и Община Кубрат;
  2. Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на Община Завет или на територията на община Кубрат.
|

Подписан е първият договор за финансиране от стратегията за ВОМР

на МИГ Завет – Кубрат

 72615139 2421554041276879 6875646645464203264 nМИГ Завет – Кубрат има сключено Споразумение № РД50-139 от 21.10.2016 г. с УО на ПРСР 2014 – 2020 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) с общ бюджет 2 933 700,00 лв., със срок на изпълнение до 30.06.2023 г.

Стратегията за ВОМР се базира  на проблемите, нуждите  и тенденциите в развитието на съседните общини Завет и Кубрат и предлага решения за промяна на ситуацията в благоприятна посока. На Стратегията се гледа като на инструмент, който да подпомогне развитието на традиционните икономически отрасли, да насърчи и създаде нови икономически дейности, да подобри средата и качеството на живот за хората.

МИГ Завет-Кубрат получи заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ на законосъобразно проведена процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за ВОМР на МИГ-а.

На 16 октомври 2019 г. е подписан първият договор за финансиране на проект по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат.

|

      Съгласно Заповед № РД 09–647/ 03.07.2019 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014 – 2020 г., кандидатите с проектни предложения към стратегиии за ВОМР, които не са публично правна организация по смисъла на § 2, т. 43 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, трябва да приложат към проектните си предложения Декларация по образец, посочен в Приложение към Заповед № РД 09–647/ 03.07.2019 г. и да отговарят на условията, посочени в т. 1, т.2 и т.3 от Декларацията по образец.

  Произтичащите от Заповед № РД 09–647/ 03.07.2019 г. промени в Насоки за кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001-19.240 мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура и Процедура № BG06RDNP001-19.196 мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ са отразени в точка 11 „Допустими кандидати“ и точка 24 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ на Условия за кандидатстване на  процедурите с код BG06RDNP001-19.240 и BG06RDNP001-19.196 в ИСУН 2020, както и в критериите за административно съответствие и допустимост в оценителните таблици на двете посочени процедури в ИСУН 2020.

Коригираните Насоки са публикувани тук.

|

ПОКАНА ЗА  УЧАСТИЕ В ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящи сключвания на договори по одобрени проекти по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ каним Всички заинтересовани лица да вземат участие в  двудневно обучение на тема „Изпълнение и отчитане на одобрени проекти за финансиране от стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат“. Обучението ще се проведе на 17 - 18.10.2019 г.   г., с начален час – 10:00, в Заседателната зала Община Завет.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Екип на

МИГ Завет - Кубрат