МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ ПРОВЕДЕ ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР”

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ ПРОВЕДЕ ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА

„ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР”

DSCF0341На 19 декември 2018 г. в спортната зала на гр. Кубрат МИГ Завет – Кубрат се проведе годишна конференция на тема „Отчитане на резултатите, свързани с напредъка по изпълнение на Стратегията за ВОМР”. В конференцията взеха участие 50 души от местната общност,

представители на публичния, частния сектор, НПО организации и заинтересовани лица.

Конференцията бе открита от Председателя на УС на МИГ Завет – Кубрат г-жа Халиме Мехмедова.

Приветствие към участниците бе отправено от кмета на Община Кубрат, г-н Алкин Неби и зам. кмета на Община Завет, г-н Денис Татар.

Презентация за представяне на напредъка по изпълнение на Стратегията за ВОМР изнесе изпълнителният директор на МИГ Завет – Кубрат, г-жа Галя Драганова. Беше направен обстоен преглед на дейностите, извършени през 2018 г., включващ отворените процедури през годината и постъпилите проектни предложения от бенефициенти.

 

Индикативният график за предстоящата 2019 г. представи г-жа Гюлджан Касим, експерт по прилагане на СВОМР.

Юлиян Данаилов, изпълнителен директор на Областен информационен център - Разград разкри перспективите за развитие на селскостопанската политика на ЕС през следващия програмен период.

На участниците в конференцията бе показан видеофилм за дейността на МИГ Завет – Кубрат и бяха раздадени информационни материали.

Конференцията е финансирана по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията  за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. от ЕЗФРСР.

DSCF0342DSCF0344