Публикуван е Списък на проектните предложения от първия прием по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности", които не се допускат до етап Техническа и финансова оценка.

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg