Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001 – 19.030 МИГ Завет-Кубрат подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разрешаването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – Втори прием

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg