Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001 – 19.060 МИГ Завет-Кубрат мярка 19.2-05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа“ – Първи прием.

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg