ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

Публикувано на 12.03.2019 г.

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ - КУБРАТ“

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Уведомявамe Ви, че Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет - Кубрат“ взе решение за свикването на редовно Общо на събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе 29.03.2019 г. (петък) от 16,00 часа, с място на провеждане: гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, Заседателна зала № 111 на Община Завет. Още................