МИГ Завет – Кубрат стартира изпълнението на проект “Нови възможности за биологично земеделие – местни селскостопански продукти с добавена стойност”

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

На 19 февруари 2019 г. МИГ Завет – Кубрат стартира изпълнението на проект № BG06RDNP001 – 19.085 – 0002 “Нови възможности за биологично земеделие – местни селскостопански продукти с добавена стойност”. Проектът е за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. С подписването на административен договор РД50 – 13/19.02.2019 г. ръководителят на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. чрез Държавен фонд „Земеделие” – Разлащателна агенция предоставя на МИГ Завет – Кубрат безвъзмездна финансова помощ в максимален размер до 43 703,53 лева за реализиране на проекта. Срокът за изпълнение на проекта е 7 месеца.

Проектът има две основни цели, които ще бъдат постигнати чрез осъществяване на обмен на добри практики в областта на биоземеделието с потенциални партньори – МИГ от други европейски държави – Италия и Испания.

  1. Подписване на споразумение за партньорство;
  2. Разработване на проект за транснационално сътрудничество.

В рамките на проекта ще бъде направено проучване за установяване потенциала на територията на МИГ Завет – Кубрат за развитие на биоземеделски дейности, интереса и свързаните с тях проблеми от страна на местните производители.

Подписаното споразумение за партньорство и разработен съвместен проект ще гарантират бъдещи действия в областта на биоземеделието и утвърждаването му като производство с нарастващо значение и добавена стойност. Предвидените дейности в проекта ще допринесат за създаване на трайни партньорства и условия за реализиране на бъдещи проекти.

 Изпълнението на проекта е в съответствие със стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат, която определя развитието на биоземеделието като фактор за устойчиво социално – икономическо развитие и висок жизнен стандарт на територията на МИГ.