ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ ПОДМЯРКА 19.2 - 05

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

№ BG06RDNP001 – 19.060

по мярка 19.2 – 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа”

 

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по мярка  19.2 - 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.


Цел на настоящата процедура:

Мярката е насочена към развитието и популяризирането на природните ресурси и културно-историческото наследство на територията на общините Завет и Кубрат. Ще се насърчи създаването на партньорства и постигане на взаимодействие между местни организации за изпълнение на дейности в областта на: опазване и възстановяване на природните ресурси, съхраняване, приемственост и популяризиране на образци на материалното и нематериално културно наследство, организиране на тематични акции и събития, насочени към активизиране на местната общност и популяризиране на проектите.  Ще бъдат подпомогнати проекти, които допринасят за съхраняването и развитието на селското природно богатство, културно наследство и укрепване на селските общности като уникален социален, природен и културен актив в населените места от територията на община Завет или община Кубрат.

Допустими кандидати по процедурата са:

 1. Община Завет;
 2. Община Кубрат;
 3. Юридически лица с нестопанска цел, ре­гистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 4. Читалища, вписани по Закона за народ­ните читалища;
 5. Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;
 6. Кандидатите трябва да имат седалище на територията на община Завет или община Кубрат.

 

Допустими дейности за финансиране са:

 1. Изготвяне на проучвания и планове за опазване, реставрация,
  рехабилитация, защита и управление на места по НАТУРА 2000 или други места с висока природна стойност (пейзаж, екологична, геоложка и геоморфоложка); както и културна, археологическа и архитектурна стойности;
 2. Подготовка и прилагане на програми за информиране за проблемите на околната среда и устойчивото развитие;
 3. Инвестиции, свързани с поддръжката, възстановяването и подобряването на природното наследство: дейности, свързани с опазването на територии, животни, растения, природни образувания, които не са защитени със закон, но са от особено значение за местната общност, свързани със селския фолклор и обичаи, или са част от селския пейзаж;
 4. Дейности за опазване и възстановяване на традиционния селски пейзаж;
 5. Разработване на интерпретационни програми и подготовка на водачи и аниматори за тяхното прилагане;
 6. Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване и обновяване на природното и културно наследство на територията;
 7. Инвестиции в нематериално културно наследство: изследване, документиране и съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство, в т.ч. местния фолклор; опазване на природни пространства и мемориални места; популяризиране, предаване и възраждане на различни аспекти на културното наследство;
 8. Дейности свързани с промотиране и популяризиране на проектите.

Допустими разходи по мярката са:

 1. Разходи за проучвания, оценка и планове на значими за общността природни територии;
 2. Разходи свързани с проучване, провеждане на археологически разкопки, консервиране и/или възстановяване на паметници на културата с местно значение и устройство на достъпна среда до тях;
 3. Разходи за обучение и подготовка на водачи и аниматори;
 4. Разходи за създаване на местна туристическа и културна инфраструктура, предназначена за провеждане на събори и фестивали на открито;
 5. Разходи за почистване, съхраняване, възстановяване и поддържане на значими природни и културно-исторически обекти, в т.ч. археологически, както и терените около тях;
 6. Разходи за създаване, съхраняване и обогатяване на музейни исторически или етнографски сбирки;
 7. Разходи за изготвяне на информационни материали – плакати, статии, радио и телевизионни предавания, атласи и карти на територията, табели и др.;
 8. Закупуване на оборудване и обзавеждане на сгради, които са част от културното наследство;
 9. Разходи за проучвания и изработване на материали за идентифициране, документиране, изследване и/или съхраняване на материалното и нематериалното културно наследство на територита;
 10. Разходи за провеждане на фестивали, събори, организиране на изложби, семинарии;
 11. Разходи за семинари и конференции, свързани с изграждане на партньорства и създаване на мрежи между различни културни институции/музеи, музейни сбирки, читалища, общини, НПО;
 1. Общи разходи, свързани с: консултации, проучвания, стратегии, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, патентни права и лицензи, такси и разходи, необходими за организиране на проектните дейности, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 11;
 2. Консултациите, пред-проектните изследвания, подготовка и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, са част от общите разходи, описани в т.12, и не могат да надвишават 5 % от допустимите разходи, включени в т. 1 – 11;
 3. Финансова помощ за предварителни разходи по консултации и придобиване на проектна готовност се предоставя само в случаите, когато същите са извършени действително и са направени не по-рано от една година преди датата на кандидатстване.

Период за прием:

1-ви период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 05.11.2018 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 16.30 часа на 31.12.2018 г.

2-ри период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.04.2019 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения : до 16.30 часа на 17.05.2019 г.

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по мярка 19.2 - 05Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа” е: 234696,00  лева

(100 %), от които 211226.40  лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 23469.60 лева (10 %)  - Национално съфинансиране.

 

Бюджетът по процедурата за 1-ви период на прием е: 234696,00  лева.

Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е 171516,50 лева, което е неусвоения финансов ресурс след приключването на първия прием.

Интензитет на подпомагане:  

Интензитетът на финансовата помощ е в размер на:

 • 100 % от одобрените разходи, за проекти на: Община Завет или Община Кубрат, юридически лица с нестопанска цел, извършващи общественополезна дейност, читалища,  музеи
 • 70% от одобрените разходи, за проекти на: юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ в частна полза и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите.

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за конкретен проект по  процедура за подбор на проекти по мярка 19.2 - 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа” са както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ :

► за кандидати: община Завет или община Кубрат; юридически лица с нестопанска цел, извършващи общественополезна дейност;  читалища;  музеи - 19558.00 лева.

► за кандидати: юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ в частна полза и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите - 13690.60 лева.

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ : 97 790.00 лева.

Минималният и максималният размер на допустимите разходи за конкретен проект са както следва:

Минимален размер на допустимите разходи: 19558.00 лева.

Максимален размер на допустимите разходи: 391 160.00 лева.

 

Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Критерии за оценка на проектните предложения:

 

19.2-05

Мярка "Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа"

 точки

1

Проектът е за популяризиране на природното и културното наследство на територията

10

2

Проектът осигурява приемственост между поколенията за съхраняване и съживяване на обичаи, традиции, занаяти, материални и нематериални образци на културното наследство

10

3

Проектът създава предпоставки за активен социален и културен  живот на хората от различни възрастови и социални групи

20

4

Проектът създава предпоставки за осмисляне и разнообразяване на свободното време на децата и младите хора в населеното място/населените места

10

5

Проектът е насочен към опазване на природните ресурси

20

6

Проектът осигурява устойчива заетост на поне 2-ма човека след приключване на финансираните дейности

15

7

Проектът включва създаване на партньорства за планиране и изпълнение на дейностите

15

 

Общо

100

      

Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 10 точки по критериите за подбор.  

 

 Място за достъп до допълнителна информация:

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Услов

ията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения (25.04.2019 г.). Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Адрес на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

 • на сайта на Сдружение „МИГ Завет – Кубрат” - http://www.mig-zavet-kubrat.eu;
 • на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България - http://www.eufunds.bg.
 • на сайта на ИСУН https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active