Представители от МИГ Завет – Кубрат бяха на работно посещение в МИГ Натиблей, Италия

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

11 ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ БЯХА НА РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ В МИГ НАТИБЛЕЙ, ИТАЛИЯ

Снимка 3 МИГ   ИталияОт 18 до 21 април 11 представители от МИГ Завет – Кубрат участваха в работна среща с представители от МИГ Натиблей от Сицилия, Италия.

Посещението се реализира в рамките на изпълнение на проект № BG06RDNP001 – 19.085 – 0002 “Нови възможности за биологично земеделие – местни селскостопански продукти с добавена стойност”. Проектът е за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.

 

Програмата на посещението включваше срещи и разговори с членове от екипа на италианската МИГ Натиблей  с цел установяване на партньорски взаимоотношения между двата МИГ-а. Представителите на МИГ Завет – Кубрат бяха посрещнати от г-н Себастиано ди Мауро, Изпълнителен директор на МИГ Натиблей и приветствани от г-н Паоло Амента, зам. Кмет на община Канекатини и член на УС на МИГ Натиблей.

По време на престоя в Сицилия бяха осъществени няколко ползотворни срещи с Директора на МИГ Натиблей, на които се обсъдиха нови перспективи за сътрудничество и развитие в областта на биопроизводствата и биоземеделеието. Г-н Себастиано ди Мауро, обсъди с г-жа Галя Драганова, Изпълнителен директор на МИГ Завет – Кубрат (координатор по проекта) и другите участници в посещението ролята на сътрудничествата, обмен на добри практики и работата в мрежа за повишаване качеството на живот на село. Бяха идентифицирани общите интереси и дейности от взаимен интерес.

Представителите на МИГ Завет - Кубрат имаха възможност да посетят обекти за селски туризъм и стопанства за био-производство на територията на действие на МИГ Натиблей.

По време на посещението на „Салемипина“ – фирма за преработка и консервиране на собствени биопродукти (домати, маслини, чушки и др.) беше осъществена среща с кмета на Сортино,  г-н Винченцо Парлато, който е Председател на УС на МИГ Натиблей.

Всички участници в четиридневното посещение в Италия взеха активно участие и допринесоха за успешната реализация на тази първа среща, с която стартираха дейностите за установяване на бъдещо транснационално сътрудничество и постигане основните цели на проекта:

  1. Подписване на споразумение за партньорство;
  2. Разработване на проект за транснационално сътрудничество.

Подписаното споразумение за партньорство и разработен съвместен проект ще гарантират бъдещи действия в областта на биоземеделието и утвърждаването му като производство с нарастващо значение и добавена стойност.

В края на работната програма бяха посетени културно-исторически паметници и места, свързани с историята и културата на източната част на Сицилия.