ПОДПИСАНО Е ТРЕТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

На 03 юли 2019 г. в Министерството на земеделието, храните и горите бе подписано трето Допълнително споразумение с УО на ПРСР 2014 – 2020 г. за промяна на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат.

Промяната касае мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, а именно:

В подраздел „Финансови условия“ се добавя следният текст:

„Интензитетът на подпомагане по проект за дейности, свързани с развитие на туризъм – изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения, не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи“.

Горепосоченият текст ще се прилага по отношение на евентуални бъдещи приеми по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ Завет - Кубрат (при наличие на свободен финансова ресурс по мярката).