Приключи оценката на проекти по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” - първи прием

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

На 16.07.2019 г. приключи оценката на подадените проектни предложения по първи прием на Процедура № BG06RDNP001-19.240 по подмярка „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”. Справка за проектните предложения по процедурата е публикувана в секция Кандидатстване с проекти/ Комисия за подбор на проектни предложения.