Приключи оценката на проекти по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” – втори прием

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

На 18.07.2019 г. приключи оценката на подадените проектни предложения по втори прием на Процедура № BG06RDNP001-19.067 по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”. Справка за проектните предложения по процедурата е публикувана в секция Кандидатстване с проекти/ Комисия за подбор на проектни предложения.