Публикуван е актуализиран график за прием на проектни предложения за 2019 г.

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

Управителния съвет със свое Решение № 209 от 31.07.2019 г. актуализира графика за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР. Новият актуализиран график е в секция "Индикативни програми и графици".