МИГ Завет – Кубрат сключи пореден договор по м.7.2 за финансиране на проект към стратегията за ВОМР с Община Завет

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

На 06 август 2021 г. кметът на Община Завет Ахтер Велиев подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект  BG06RDNP001-19.030-0016, подаден в ИСУН по  процедура BG06RDNP001-19.030 по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. Процедурата е обявена в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Проектът с наименование „Оборудване и обзавеждане на общинска социална инфраструктура – Домашен социален петронаж гр. Завет“ е на Община Завет. Стойността му възлиза на 96 781,00 лв. без ДДС, като сумата на безвъзмездната финансова помощ е в размер на  100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Предвидените основни дейности  в проекта са:

  • закупуването на 1 бр. транспортно средство - специализиран лекотоварен автомобил – нов, за превоз на храна с хладилен агрегат за предоставяне на социални услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни;
  • кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Завет.

Община Завет вече има 1 сключен договор на 26.04.2021 г. за подобряване визията и функционалността на сградата на  Домашен социален патронаж гр. Завет, включващ само строително-монтажни работи.

Реализирането на двата проекта ще доведе до развитие на социалната инфраструктура и подобряване на възможностите за социално приобщаване на хората от всички поколения чрез подновяване на визията на сградата на Домашен социален патронаж в гр. Завет и осигуряване на модерна, функционална, здравословна и достъпна материална база на общинската социална инфраструктура, както и подобряване на качеството и ефективността на предлаганите услуги за населението в общината.

Проектите отговарят на приоритетите на Плана за развитие на съответната община за периода 2014-2020 г. и са свързани с постигането на специфична цел 2.1: „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.

Крайният срок за тяхното изпълнение е 30.06.2023 г.

С подписването на този пореден договор от Стратегията за ВОМР, МИГ Завет – Кубрат има сключени към настоящия момент активни 15 договора с бенефициенти от местната общност.