МИГ Завет – Кубрат проведе информационни срещи на територията на общините Завет и Кубрат.

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

СНЦ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА  ЗАВЕТ – КУБРАТ“

МИГ Завет – Кубрат проведе информационни срещи на територията на общините Завет и Кубрат.

 През изминалата седмица МИГ Завет – Кубрат проведе 4 броя информационни срещи с потенциални кандидати и бенефициенти към стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Информационните среши се проведоха на 19 август - в гр. Завет и в гр. Кубрат и на 20 август - в селата Севар и Веселец. В тях взеха участие 45 души от местната общност.

На срещите организаторите и екипа на МИГ Завет – Кубрат запознаха участниците с напредъка в изпълнението на СВОМР на МИГ Завет – Кубрат, с подаденото Заявление за промяна на Споразумението за финансиране на СВОМР (касаещо увеличение на общия и бюджет и други финансови параметри), както и с планирания прием по мерките от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат през тази и следващата година.

 Представено бе и новото Ръководство за изпълнение на договори за БФП по ПРСР 2014-2020 г.

МИГ Завет – Кубрат отчете като извършена дейност от началото на приема на проектни предложения следните факти:

  • Подготвени 9 процедури за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020, в рамките на които обявени 16 приема;
  • Голям интерес на кандидатите към СВОМР – подадените проектни предложения по всичките 7 мерки са общо 45;
  • До момента са сключени 16 договора за БФП - 3 бр. с получатели на средства от частния сектор и 14 бр. с такива от публичния сектор;
  • Бенефициентите с подписани договори са започнали изпълнението на проектите и се намират в различен етап от тяхната реализация. Три проекта са напълно реализирани.

МИГ Завет – Кубрат е заявила до УО на ПРСР промяна на Споразумението за финансиране на СВОМР, в което предвижда увеличаване на бюджета с 799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ и с 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.

Заявена е промяна в две от мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат – мярка 4.1 и мярка 7.2, както следва:

  • Увеличение на финансовия ресурс по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с 76 800 лева;
  • Увеличение на финансовия ресурс по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с 722 200 лева;
  • Определеният размер на финансовата помощ по мярка 7.2 да бъде: до 100% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.

Друго предложение за промяна в Стратегията за ВОМР е по отношение на времевата рамка и е следното: „Периодът на действие на Стратегията е във времеви граници от 01.10.2016 г. до 30.06.2025 г.

От началото на 2021 г. до края на 2022 г. ще бъдат организирани приеми на проектни предложения, с които местните бенефициенти ще внасят проектни предложения за финансиране по стратегията, в съответствие с обявените покани за кандидатстване и наличния бюджет по отделните мерки, определен във финансовия план“.

Информационните срещи са свързани с популяризиране на стратегията на МИГ Завет-Кубрат и прилагане на подхода водено от общностите местно развитие.