МИГ Завет – Кубрат проведе обучения за бенефициенти с одобрени проекти

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

МИГ Завет – Кубрат проведе обучения за бенефициенти с одобрени проекти

 

 

МИГ Завет – Кубрат проведе 2 обучения на тема „Изпълнение и отчитане на одобрени проекти за финансиране от стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. Често допускани грешки при подготовката и изпълнението на проекти“.

Обученията се проведоха с потенциални кандидати и бенефициенти към стратегията за Водено от общностите местно развитие на 24 и 25 август, съответно в гр. Завет и в гр. Кубрат.

На обученията организаторите и екипа на МИГ Завет – Кубрат запознаха участниците с основните моменти в процеса на изпълнение и отчитане на проектните дейности, а именно:

  • Определянето на изпълнител за дейностите по изпълнението и/или по управлението на проект, като възложителите по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП) прилагат правилата, предвидени в същия закон, а бенефициентите, които не са възложители по смисъла на ЗОП, прилагат правилата предвидени в Глава четвърта от ЗУСЕСИФ или определят изпълнител след провеждане на процедура за избор с публична покана, когато са налице основанията/условията за провеждането ѝ;
  • Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки и процедури за избор с публична покана за разходи, финансирани изцяло или частично със средства от ЕЗФРСР, извършвана на ДФЗ;
  • Процедура за одобрение на изменения в договорите за обществена поръчка и тези за избор на изпълнител с публична покана;
  • Техническо и финансово отчитане в системата ИСУН2020;
  • Често допускани грешки, водещи до намаляване на финансовата помощ;
  • Задължения на бенефициента в периода след изплащане на финансовата помощ.

В частта за дискусии бяха разгледани различни практически казуси и проблеми, с които се срещат бенефициентите при изпълнение и отчитане на проектите им.

Провеждането на подобни обучения са сред целите на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Завет Кубрат, като същите попадат в обхвата на Приоритет 3: „Повишаване капацитета на човешките ресурси за генериране и управление на проекти, допринасящи за устойчиво развитие на територията“.