СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 19.2-05 "ПАРТНЬОРСТВА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СЕЛСКАТА САМОБИТНОСТ, ТРАДИЦИИ, КУЛТУРА И ПРИРОДА"

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

СНЦ „МИГ – Завет - Кубрат“ информира заинтересованите лица и потенциалните кандидати, че предстои обявяване на процедура за прием на проектни предложения по мярка 19.2-05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружението.

Проектните документи по процедура BG06RDNP001-19.715 - МИГ Завет - Кубрат: Подмярка 19.2-05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа“ (Обява за прием, Условия за кандидатстване, Документи за кандидатстване, Условия за изпълнение и Документи за изпълнение са публикувани в:

- ИСУН2020 (https://eumis2020.government.bg/, модул "Електронно кандидатстване", меню "Процедури за БФП" и секция "За обществено обсъждане");

- Сайта на МИГ Завет – Кубрат (http://www.mig-zavet-kubrat.eu/, модул "Изпълнение на СВОМР", секция "Процедури за прием", подсекция "Предстоящи процедури".

Крайната дата за подаване на предложения и възражения по проекта на Насоките в ИСУН 2020 е 05.12.2022 г. 23:59 ч.

Планираният срок на прием на проектни предложения е от 16.01.2023 г. до 17:30 часа на 28.02.2023 г.