Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

На 02.08.2023 г. председателят на УС на МИГ Завет – Кубрат Кенан Сюлейманов подписа договор с бенефициента „БЕРК -22“ ООД от с. Прелез, общ. Завет, за изпълнението на проект към стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружението.

Проектът с наименование „Машини и оборудване за цех за преработка на орехи“ е по процедура BG06RDNP001-19.385 МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“.

ВИЖ ОЩЕ......

|

Председателят на МИГ Завет – Кубрат г-н Кенан Сюлейманов и кмета на Община Кубрат г-н Алкин Неби подписаха на 25.07.2023 г. поредния договор на общината по м. 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружението.

Проекта с наименование „Благоустрояване, озеленяване на обществен селищен парк, градина в ПИ с ид. 40422.505.1464, гр. Кубрат и обновяване на съществуваща в имота детска площадка“ е на Община Кубрат и стойността му възлиза на 367 212.19 лв. без ДДС, със 100 % -ова безвъзмездна финансова помощ.

Виж още.....

|

       МИГ Завет – Кубрат обявява процедура № BG06RDNP001 – 19.655 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

     Цел на настоящата процедура е: Мярката подкрепя инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура в населените места от територията на двете общини Завет и Кубрат, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.

 

Виж пълния текст на обявата...

|

ПОКАНА

 

Във връзка с изпълнение на проект „Подготовка и разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет-Кубрат“ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

МИГ Завет – Кубрат кани всички заинтересовани лица от територията за участие в работни срещи, които ще се проведат при следния график:

 • 01.08.2023 г. в с. Веселец с начален час 10:00 в кметството;
 • 01.08.2023 г. в с. Прелез с начален час 14:00 в кметството;
 • 02.08.2023 г. в с. Острово с начален час 10:00 в кметството;
 • 02.08.2023 г. в с. Брестовене с начален час 14:00 в кметството;
 • 03.08.2023 г. в с. Севар с начален час 10:00 в кметството;
 • 03.08.2023 г. в с. Савин с начален час 14:00 в кметството;
 • 04.08.2023 г. в с. Звънарци с начален час 10:00 в кметството;
 • 04.08.2023 г. в с. Божурово с начален час 14:00 в кметството;
 • 07.08.2023 г. в с. Сеслав с начален час 10:00 в кметството;
 • 07.08.2023 г. в с. Беловец с начален час 14:00 в кметството.
|

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Цел на настоящата процедурa e: подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

 1. По-ефективно използване на факторите за производство;
 2. Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 3. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 4. Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
 5. Въвеждане на иновативни процеси и технологии, целящи опазване на околната среда, както и ориентиране към преработка на биологични продукти;
 6. Кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятията от хранително-вкусовата промишленост на територията на МИГ.

Виж пълния текст на обявата...