Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на Стратегия за ВОМР каним бенефициентите и кандидатите с проектни предложения към СВОМР на МИГ Завет Кубрат да вземат участие в еднодневни обучения на тема: Прилагане на ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ“.

  • На 13.09.2022 г. – гр. Завет, Заседателна зала на Община Завет, с начален час 10:00.
  • На 14.09.2022 г. – гр. Кубрат, Заседателна зала на Община Кубрат, с начален час 10:00.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Екип на МИГ Завет - Кубрат

|

Приключи оценката на проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.567 МИГ Завет - Кубрат, Подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности", постъпили в периода на първи прием.

Резултатите от дейността на Комисията за подбор на проектни предложения по настоящата процедура са публикувани в секция „Изпълнение на СВОМР“, подсекция „Комисия за подбор на проектни предложения“, Раздел „Процедура № BG06RDNP001 - 19.567 по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" - първи прием в периода 28.03.2022 г. - 31.05.2022 г.

|

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Цел на настоящата процедурa e: подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

  1. По-ефективно използване на факторите за производство;
  2. Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
  3. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
  4. Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
  5. Въвеждане на иновативни процеси и технологии, целящи опазване на околната среда, както и ориентиране към преработка на биологични продукти;
  6. Кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятията от хранително-вкусовата промишленост на територията на МИГ.

Виж пълния текст на обявата...

|

СНЦ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА  ЗАВЕТ – КУБРАТ“

ПОКАНА

 

Уважаеми жители и гости на община Завет и община Кубрат,

Уважаеми земеделски производители и представители на бизнеса,

Уважаеми партньори от местната власт, образованието, културата и нестопанския сектор

от територията на МИГ Завет-Кубрат,

 

 

КАНИМ ВИ НА ПРАЗНИК

 

„Територията на МИГ Завет – Кубрат – постигнати успехи и отворени възможности“,

който ще се проведе 29 – 30 юли 2022 г. 

гр. Завет

 

В рамките на празника ще бъде проведен Тематичен форум (29 юли, от 9.30 ч – зала на община Завет) и Общностен празник (30 юли, от 9.30 – открито пространство пред НЧ „Саморазвитие 1902“ и градски парк.

За пръв път МИГ Завет-Кубрат ще организира представяне на местни производители от територията на МИГ Завет-Кубрат и дегустация на продукти от местни производители.

Ще има творчески изяви на музикални и танцови формации, както и  забавни игри и веселие, много песни и танци, рисунки, изненади и специални ефекти за най-малките.

Целта на МИГ Завет-Кубрат е: по иновативен начин представителите на местната общност от територията на общините Завет и Кубрат да научат за възможностите, които предоставя местната инициативна група за  европейско финансиране и подпомагане на инициативи на земеделци, фирми и неправителствени организации.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Завет и Кубрат е с общ бюджет 3732700 лв. и се изпълнява от СНЦ „МИГ Завет-Кубрат” по Споразумение № РД50-139/ 21.10.2016 г. с Управляващия орган на ПРСР за изпълнение на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. В рамките на Стратегията се финансират проекти на община Завет и община Кубрат, на местните земеделски производители, бизнеса и нестопанския сектор. Изпълнението на Стратегията предвижда и дейности за популяризиране, публичност и информиране на местната общност.