Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

Уважаеми бъдещи кандидати/ бенефициенти по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат,

Във връзка с протичащи промени в нормативната уредба за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните и инвестиционни фондове на Европейския съюз и в частност от Програмата за развитие на селските райони чрез подхода ВОМР, Ви информираме за следното:

Предвижда се промяна в начина на подаване, оценка, одобрение и отчитане на проекти към стратегиите за ВОМР, като се предвижда тези дейности да се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020); ........

|

Уважаеми бъдещи кандидати/ бенефициенти по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат,

Във връзка с протичащи промени в нормативната уредба за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните и инвестиционни фондове на Европейския съюз и в частност от Програмата за развитие на селските райони чрез подхода ВОМР, ви информираме, че Управителният съвет на МИГ Завет - Кубрат с Решение № 48 на 30.03.2017 г. одобри Актуализираната индикативна годишна работна програма за 2017 г. на сдружението. 

|

      Уважаеми членове на Общото събрание,
Напомняме ви, че на 31.05.2017 г. изтича срока за подаване на заявления за участие в Комисия за избор на проекти.


Необходими документи за участие в КИП, за членовете на Общото събрание на МИГ Завет - Кубрат"