Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ - КУБРАТ“

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА, 

Уведомявамe Ви, че Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет - Кубрат“ взе решение за свикването на Общо на събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе 16.05.2022 г. (понеделник) от 16:00 часа, с място на провеждане: Заседателната зала на Община Завет, гр. ЗаветОще.....

|

МИГ Завет – Кубрат ще финансира бенефициент с проект за закупуване на пчеларско оборудване

На 11 април 2022 г. председателя на Управителния съвет на МИГ Завет – Кубрат Халиме Добруджан сключи поредния договор за изпълнение на проект към стратегията за Водено от общностите местно развитие с бенефициент от гр. Кубрат.
278226778 5113830848637563 67906218525176913 n 1Проектът с наименование „Закупуване на специализирано пчеларско оборудване“ е на земеделския стопанин Искрен Мутафов и е одобрен по процедура BG06RDNP001-19.047 МИГ Завет – Кубрат подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.
Стойността му възлиза на 191 848,90 лв., от които размера на безвъзмездната финансова помощ (субсидия от МИГ Завет – Кубрат) е 95 924,45 лв., а собственото участие на бенефициента е в размер на 95 924,45 лв.
Целта на проекта е постигане на по-висока конкурентоспособност на земеделското стопанство, подобряване и оптимизиране приходите от земеделска дейност, повишаване качеството на продукцията и намаляване производствените разходи. Бенефициентът има сключен договор с контролиращ и сертифициращ орган за осъществяване на контрол за биологично производство.
В проектните дейности са предвидени за закупуване нови активи в стопанството, включващи разпечатваща машина, шнек, центрофуга, сито, помпа, матуратор 300 литра, матуратор 500 литра, декристализатор, пълначна машина, етикираща машина, кутии за пренос на рамки ФР, кутии за пренос на рамки ЛР, кутия/сандъче за пренос на рамки ДБ, квадратна стойка за оцеждане на тенекии, веялка за цветен прашец, сушилна за цветен прашец, хладилник, восъкотопилка, пароструйка, стакер, стелажи, помпа за пчелно млечице, кутия за пренос на маточници, инкубатор за съхранение и люпене на маточници, апарат за инструментално осеменяване.
Изпълнението на проекта ще помогне за модернизиране на стопанството на земеделския стопанин с нова техника и инвентар, което ще допринесе за изпълнение на Специфична цел 1.1 „Насърчаване производството и преработката на висококачествени селскостопански и горски продукти по традиционна или екологична технология” и на Приоритет 1 „Развитие и укрепване на конкурентноспособни традиционни и нови икономически дейности, производства и услуги” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат.
Крайният срок за изпълнението на проекта е 11.04.2025 г.
В резултат от подписването на този договор към Стратегията за ВОМР, МИГ Завет – Кубрат отчита към настоящия момент 21 броя активни договори с бенефициенти от местната общност.

|

 

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

  • Цел на настоящата процедура:

Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е от съществено значение за устойчивото възходящо развитие на селските райони.

Подпомагането по мярката ще допринесе за:

  • ● постигане на междусекторните цели в областта на иновациите и околната среда;
  • ● въвеждане на иновативни технологии или продукти в селските райони;
  • ● създаване на заетост и ускоряване диверсификацията на неземеделските дейности;
  • ● развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление;
  • ● усвояване на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности

виж пълния текст на обявата

|

Сключен договор с бенефициент по м.6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

На 04.04.2022 г. МИГ Завет – Кубрат сключи пореден договор с бенефициент от гр. Завет за изпълнение на проект към стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружението.

Сключване договор СпринткарБенефициентът е „Автосервиз Спринткар“ ЕООД, а проектът е с наименование „Безопасно движение по пътищата" и е по процедура BG06RDNP001-19.067 МИГ Завет – Кубрат: Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

Стойността му възлиза на 29 260,00 лв., като сумата на безвъзмездната финансова помощ от МИГ Завет – Кубрат възлиза на 21 945,00 лв., а собственото финансиране от страна на бенефициента е в размер на 7 315,00 лв.

В проектните дейности са предвидени закупуване на стенд за реглаж на сходимост, машина за баланс на гуми, машина за монтаж и демонтаж на гуми, двуколонен електрохидравличен подемник и четириколонен подемник с подготовка за реглаж в съществуващия автомобилен сервиз в гр. Завет.

С изпълнението на инвестицията е заложено откриването на 2 работни места.

Изпълнението на проекта е свързано с постигането на специфична цел 1.2: „Подкрепа за развитие на местни неземеделски икономически дейности” от Приоритет 1 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат: „Развитие и укрепване на местни традиционни и нови икономически дейности, производства и услуги ”. повишаване на качеството на живот в населените места, както и повишаване качеството на публичните услуги от такова естество.

Срока за изпълнението на проекта е 30.06.2025 г.

|

На 21.02.2022 г. председателят на УС на МИГ Завет – Кубрат г-жа Халиме Добруджан подписа договор с бенефициента „Жоро транс 67“ ЕООД от гр. Кубрат за изпълнението на проект към стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружението.

Проектът с наименование „Преустройство на част от сграда "ремонтна работилница за комбайни" в "Автосервиз" в УПИ №ХХХII, кв. 117 по ПУП на гр. Кубрат“ е по процедура BG06RDNP001-19.067 МИГ Завет – Кубрат: Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

Стойността му възлиза на 159 938.88 лв., като сумата на безвъзмездната финансова помощ от МИГ-а е 119 954.16 лв., а собственото финансиране от страна на бенефициента е в размер на 39 984.72 лв.

С реализирането на проекта е предвидено извършването на дейности по техническо обслужване и ремонт на автомобили и малогабаритна селскостопанска техника, както следва: ремонт на механиката на автомобила, текущо техническо обслужване, ремонт регулиране и балансиране, замяна и монтаж на вътрешни и външни гуми на превозното средство.

В проекта са предвидени строително монтажни работи, включващи преустройство на част от сграда „Ремонтна работилница за комбайни“ в „Автосервиз“.

Включено е и закупуване на нови машини и оборудване, като двуколонен електрически хидравличен крик, машина за де/монтаж на гуми, колички с инструменти, елемент стенд горивна система и шкафове за инструменти.

С изпълнението на инвестицията е заложено откриването на 2 работни места.

Срока за изпълнението на проекта е 30.06.2025 г.