Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

Във връзка с Административен договор № РД 50 – 52 / 16.03.2023 г. за изпълнение на проект „Подготовка и разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет-Кубтрат“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.,

МИГ Завет-Кубрат кани всички представители на местната общност да вземат участие в информационна конференция, която ще се проведе на 17.05.2023 г. – гр. Кубрат, Заседателна зала на Община Кубрат, с начален час 10:00.

Темата на конференцията е „Подготовка и разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет-Кубрат“ .

|

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ - КУБРАТ“

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА, 

Уведомявамe Ви, че Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет - Кубрат“ взе решение за свикването на Общо на събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе 15.05.2023 г. (понеделник) от 16:00 часа, с място на провеждане: Заседателната зала на Община Завет, гр. Завет. Още.....

|

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ с няколко срока на кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружението. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Цел на настоящата процедура е: повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ Завет – Кубрат чрез:

 1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 2. Насърчаване въвеждането на иновативни технологии в стопанството, модернизация на физическия капитал и повишаване на енергийната ефективност;
 3. Опазване на компонентите на околната среда;
 4. Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства, ориентиране към биологично производство;
 5. Насърчаване на сътрудничеството и кооперирането между земеделските стопани.

Виж пълния текст на обявата ....

|

На 16 март 2023 г. председателят на УС на МИГ Завет – Кубрат г-жа Халиме Добруджан сключи Административен договор с УО на ПРСР, за изпълнение на проект „Подготовка и разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет-Кубрат“ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Одобреният бюджет на проекта е в размер на 46 675 лв.

Основна цел на проектното предложение е създаване на разработена стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет-Кубрат, финансирана от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове, включваща мерки и подкрепяща дейности, които отговарят на установените нужди на територията на общините Завет и Кубрат.

Процесът на подготовка на стратегия за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат, ще бъде базиран на:

- анализ на социално-икономическите характеристики на територията на МИГ Завет-Кубрат с цел установяване нуждите и потенциала за развитие на двете общини;

- проучване степента на информираност, интерес и нагласи на лица от територията на МИГ Завет-Кубрат и идентифициране на заинтересованите страни за подготовка на стратегия за ВОМР.

Предвижда се да бъдат осъществени: обучения на местни лидери и заинтересовани страни; информационни кампании; работни срещи; идентифициране на намеренията за проекти; обществени обсъждания на целите, приоритетите, мерките, финансовото разпределение, критериите за оценка и приоритизирането на проекти. С участие на местната общност ще бъдат изведени индикаторите за резултат.

Срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца.

|

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Цел на настоящата процедурa e: подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

 1. По-ефективно използване на факторите за производство;
 2. Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 3. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 4. Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
 5. Въвеждане на иновативни процеси и технологии, целящи опазване на околната среда, както и ориентиране към преработка на биологични продукти;
 6. Кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятията от хранително-вкусовата промишленост на територията на МИГ.

Виж пълния текст на обявата...