Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

МИГ Завет - Кубрат уведомява всички заинтересовани лица по Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.567  МИГ Завет - Кубрат, мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности", че във връзка с Уведомително писмо с изх. № 01-6300/ 88 от 24.01.2023 г. на Държавен фонд „Земеделие“, относно  преразглеждане на проведената процедура, Комисията за подбор на проектни предложения (КППП), назначена със Заповед № 04/ 02.06.2022 г. и преназначена със Заповед № 03/ 02.02.2023 г. на председателя на УС на МИГ,  извърши повторна оценка на проектно предложение BG06RDNP001-19.067-0004 „Инвестиции в производствени машини“.

След направеното преразглеждане на процедурата, резултатите от дейността на КППП са публикувани в публичния модул на ИСУН 2020 (https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult) и в секция „Изпълнение на СВОМР“, подсекция „Комисия за подбор на проектни предложения“, Раздел „Процедура № BG06RDNP001 - 19.567 по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности".

|

На основание чл.46а, ал.6, т.3 от Наредба 22/2015 г., с Решение № 371 по Протокол № 129 от 02.02.2023 г. от заседание на Управителния съвет на МИГ Завет - Кубрат, е одобрена следната промяна в отворената за кандидатстване Процедура № BG06RDNP001-19.655 „МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, обявена в ИСУН2020 като „процедура с няколко крайни срока за кандидатстване”:

  1. Удължаване на срока за кандидатстване по първи прием, обявен на 18.07.2022 г.

      Крайният срок за подаване на проектни предложения по ПЪРВИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.655 от 10.02.2023 г., 17:30 ч. се променя на 15.03.2023 г., 17:30 ч.

   Всички насоки по процедурата, включващи Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение, образци на документи за кандидатстване и документи за информация на кандидатите, остават непроменени и могат да бъдат намерени на сайта на Сдружението - http://www.mig-zavet-kubrat.eu и в ИСУН - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

Пълен текст на Обявата

|

На основание чл.46а, ал.6, т.3 от Наредба 22/2015 г., с Решение № 360 по Протокол № 126 от 16.12.2022 г. от заседание на Управителния съвет на МИГ Завет - Кубрат, е одобрена следната промяна в отворената за кандидатстване Процедура № BG06RDNP001-19.655 „МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, обявена в ИСУН2020 като „процедура с няколко крайни срока за кандидатстване”:

  1. Удължаване на срока за кандидатстване по първи прием, обявен на 18.07.2022 г.

      Крайният срок за подаване на проектни предложения по ПЪРВИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.655 от 30.12.2022 г., 17:30 ч. се променя на 10.02.2023 г., 17:30 ч.

   Всички насоки по процедурата, включващи Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение, образци на документи за кандидатстване и документи за информация на кандидатите, остават непроменени и могат да бъдат намерени на сайта на Сдружението - http://www.mig-zavet-kubrat.eu и в ИСУН - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

Пълен текст на Обявата

|

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по мярка  19.2 - 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Цел на настоящата процедура:

Мярката е насочена към развитието и популяризирането на природните ресурси и културно-историческото наследство на територията на общините Завет и Кубрат. Ще се насърчи създаването на партньорства и постигане на взаимодействие между местни организации за изпълнение на дейности в областта на: опазване и възстановяване на природните ресурси, съхраняване, приемственост и популяризиране на образци на материалното и нематериално културно наследство, организиране на тематични акции и събития, насочени към активизиране на местната общност и популяризиране на проектите.  Ще бъдат подпомогнати проекти, които допринасят за съхраняването и развитието на селското природно богатство, културно наследство и укрепване на селските общности като уникален социален, природен и културен актив в населените места от територията на община Завет или община Кубрат.

 

Виж пълния текст на обявата

|

СНЦ „МИГ – Завет - Кубрат“ информира заинтересованите лица и потенциалните кандидати, че предстои обявяване на процедура за прием на проектни предложения по мярка 19.2-05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружението.

Проектните документи по процедура BG06RDNP001-19.715 - МИГ Завет - Кубрат: Подмярка 19.2-05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа“ (Обява за прием, Условия за кандидатстване, Документи за кандидатстване, Условия за изпълнение и Документи за изпълнение са публикувани в:

- ИСУН2020 (https://eumis2020.government.bg/, модул "Електронно кандидатстване", меню "Процедури за БФП" и секция "За обществено обсъждане");

- Сайта на МИГ Завет – Кубрат (http://www.mig-zavet-kubrat.eu/, модул "Изпълнение на СВОМР", секция "Процедури за прием", подсекция "Предстоящи процедури".

Крайната дата за подаване на предложения и възражения по проекта на Насоките в ИСУН 2020 е 05.12.2022 г. 23:59 ч.

Планираният срок на прием на проектни предложения е от 16.01.2023 г. до 17:30 часа на 28.02.2023 г.