Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

МИГ Завет - Кубрат кани за участие в 2 броя еднодневни обучения членовете на Общото събрание на сдружението, които ще се проведат, както следва:

    ● 29.11.2022 г. – гр. Завет, Заседателна зала на Община Завет, с начален час 10:00. Тема на обучението: „Мониторинг на одобрени проекти и контрол от страна на МИГ“;

    ●   6.12.2022 г. – гр. Кубрат, Заседателна зала на Община Кубрат, с начален час 10:00. Тема на обучението: „Финансови корекции при изпълнение на проекти – същност, процедура, обжалване. Грешки при обществените поръчки, водещи до финансови корекции – способи за избягването им“.

Желаещите лица могат да заявят участието си на тел: 0879038605, 0879 037553 или на ел.поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

|

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Цел на настоящата процедурa e: подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

 1. По-ефективно използване на факторите за производство;
 2. Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 3. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 4. Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
 5. Въвеждане на иновативни процеси и технологии, целящи опазване на околната среда, както и ориентиране към преработка на биологични продукти;
 6. Кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятията от хранително-вкусовата промишленост на територията на МИГ.

Виж пълния текст на обявата...

|

ПОКАНА

 Уважаеми жители и гости на община Завет и община Кубрат,

Уважаеми земеделски производители и представители на бизнеса,

Уважаеми партньори от местната власт, образованието, културата и нестопанския сектор

от територията на МИГ Завет-Кубрат,

 

 КАНИМ ВИ НА ПРАЗНИК

 

„Територията на МИГ Завет – Кубрат – постигнати успехи и отворени възможности“,

който ще се проведе 31 октомври – 1 ноември 2022 г. в  гр. Кубрат

 

В рамките на празника ще бъде проведен Тематичен форум (31 октомври, от 10.00 ч. – ритуална зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891“) и Общностен празник (1 ноември, от 10.00 ч. – открито пространство на пл. „Възраждане“.

За пръв път МИГ Завет-Кубрат ще организира представяне на местни производители от територията на МИГ Завет-Кубрат и дегустация на продукти от местни производители.

Ще има творчески изяви на музикални и танцови формации, както и забавни игри и веселие, много песни и танци, рисунки, изненади и специални ефекти за най-малките.

Целта на МИГ Завет-Кубрат е: по иновативен начин представителите на местната общност от територията на общините Завет и Кубрат да научат за възможностите, които предоставя местната инициативна група за европейско финансиране и подпомагане на инициативи на земеделци, фирми и неправителствени организации.

|

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ с няколко срока на кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружението. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Цел на настоящата процедура е: повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ Завет – Кубрат чрез:

 1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 2. Насърчаване въвеждането на иновативни технологии в стопанството, модернизация на физическия капитал и повишаване на енергийната ефективност;
 3. Опазване на компонентите на околната среда;
 4. Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства, ориентиране към биологично производство;
 5. Насърчаване на сътрудничеството и кооперирането между земеделските стопани.

Виж пълния текст ....

|

На основание чл. 46а, ал. 6, т. 3 от Наредба 22/2015 г., с Решение № 344 по Протокол № 121 от 27.09.2022 г. от заседание на Управителния съвет на МИГ Завет - Кубрат, е одобрена следната промяна в отворената за кандидатстване Процедура № BG06RDNP001-19.655 „МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, обявена в ИСУН2020 като „процедура с няколко крайни срока за кандидатстване”:

 1. Удължаване на срока за кандидатстване по първи прием, обявен на 18.07.2022 г.

      Крайният срок за подаване на проектни предложения по първи прием на процедура BG06RDNP001-19.655 от 30.09.2022 г., 17:30 ч. се променя на 30.12.2022 г., 17:30 ч.

   Всички насоки по процедурата, включващи Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение, образци на документи за кандидатстване и документи за информация на кандидатите, остават непроменени и могат да бъдат намерени на сайта на Сдружението - http://www.mig-zavet-kubrat.eu и в ИСУН - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

Пълен текст на Обявата