Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

СНЦ „МИГ – Завет - Кубрат“ информира заинтересованите лица и потенциалните кандидати, че предстои обявяване на процедура за прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружението.

 

На 19.05.2022 г. за обществено обсъждане в ИСУН 2020 е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.685 - МИГ Завет - Кубрат: Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Проектните документи по процедурата (Обява за прием, Условия за кандидатстване, Документи за кандидатстване, Условия за изпълнение и Документи за изпълнение са публикувани в:

 

  • ИСУН2020 (https://eumis2020.government.bg/, модул "Електронно кандидатстване", меню "Процедури за БФП" и секция "За обществено обсъждане");
  • Сайта на МИГ Завет – Кубрат (http://www.mig-zavet-kubrat.eu/, модул "Изпълнение на СВОМР", секция "Процедури за прием", подсекция "Предстоящи процедури".

 

Крайната дата за подаване на предложения и възражения по проекта на Насоките в ИСУН 2020 е 26.09.2022 г. 23:59 ч.

Планираният срок на прием на проектни предложения е от 01.11.2022 г. до 17:30 часа на 30.12.2022 г.

|

МИГ Завет – Кубрат проведе две обучения за бенефициенти от стратегията за ВОМР

ЗТ 13МИГ Завет – Кубрат проведе две обучения за бенефициенти – едното на 13 септември в заседателната зала на община Завет, а другото на 14 септември в заседателната зала на община Кубрат. В двете обучения, които протекоха по един и същ дневен ред, общо взеха участие 21 лица от местната общност.

 Те бяха открити от изпълнителния директор на МИГ Завет – Кубрат г-жа Галя Драганова. Тя поздрави участниците за проявената заинтересованост, след което се обърна към присъстващите с пожелание да бъдат активни и да се възползват от възможностите, които предоставя МИГ Завет – Кубрат на потенциалните бенефициенти за развитие на техния бизнес и за територията като цяло. Тя запозна присъстващите с предстоящата възможност - кандидати с проектни предложения по инвестиционни мерки на ПРСР 2014 – 2020 г. да могат да провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на Постановление № 160/2016 г. след подаване на проектното предложение и преди сключване на административния договор (депозирано Тринадесето изменение на ПРСР 2014-2020 г.).

|

Приключи оценката на проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.567 МИГ Завет - Кубрат, Подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности", постъпили в периода на първи прием.

Резултатите от дейността на Комисията за подбор на проектни предложения по настоящата процедура са публикувани в секция „Изпълнение на СВОМР“, подсекция „Комисия за подбор на проектни предложения“, Раздел „Процедура № BG06RDNP001 - 19.567 по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" - първи прием в периода 28.03.2022 г. - 31.05.2022 г.

|

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на Стратегия за ВОМР каним бенефициентите и кандидатите с проектни предложения към СВОМР на МИГ Завет Кубрат да вземат участие в еднодневни обучения на тема: Прилагане на ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ“.

  • На 13.09.2022 г. – гр. Завет, Заседателна зала на Община Завет, с начален час 10:00.
  • На 14.09.2022 г. – гр. Кубрат, Заседателна зала на Община Кубрат, с начален час 10:00.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Екип на МИГ Завет - Кубрат