Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

Поредни обучения за бенефициенти с одобрени проекти проведе МИГ Завет – Кубрат

 IMG 0591Със цел повишаване капацитета на човешките ресурси за генериране и управление на проекти и изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет – Кубрат през изминалата седмица в гр. Завет и гр. Кубрат се проведоха поредните обучения за бенефициенти с одобрени проекти и други заинтересовани лица.

Двете обучения бяха на тема „Предотвратяване на нередности при изпълнение на одобрени проекти. Финансови корекции“ и се проведоха на 28 септември в гр. Завет и на 29 септември в гр. Кубрат.

На обученията организаторите и екипът на МИГ Завет – Кубрат запознаха участниците с начина на изпълнение и отчитане на проектните дейности, с  акцент избягване на нередности и финансови корекции.

Участниците бяха запознати с определенията за „нередност“ и „измама“, случаите на редуциране или отказ за изплащане на безвъзмездна финансова помощ, както и с финансовия контрол от Държавен Фонд „Земеделие“ на заявките за плащане, лимити и допустими разходи на проекти, финансирани по линия на подхода ВОМР.

|

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на Стратегия за ВОМР каним бенефициентите и кандидатите с проектни предложения към СВОМР на МИГ Завет Кубрат да вземат участие в еднодневни обучения на тема: „Предотвратяване на нередности при изпълнение  на одобрени проекти. Финансови корекции.“.

  • На 28.09.2021 г. – гр. Завет, Заседателна зала на Община Завет, с начален час 10:00.
  • На 29.09.2021 г. – гр. Кубрат, Заседателна зала на Община Кубрат, с начален час 10:00.

Обученията ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Екип на МИГ Завет - Кубрат

|

Екипът на МИГ Завет – Кубрат кани всички заинтересовани страни (представители на публичния сектор, земеделски производители, кооперации, малък и среден бизнес, НПО, читалища други формални и неформални граждански структури, занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост, граждани, бенефициенти с вече финансирани проекти по Програма за развитие на селските райони по различни мерки) да вземат участие в ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема "ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ".

Конференцията ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки.

Дата: 21 септември 2021 г. (вторник), Начало – 10:00 ч.

        Място: пред НЧ "Саморазвитие 1902", гр. Завет

 

|

Информационна конференция на тема „Отчитане на резултатите, свързани с напредъка по изпълнение на стратегия за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат” се проведе в град Завет на 21 септември 2021 година при спазване на противоепидемичните мерки.

Събитието е във връзка с изпълняван проект по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съгласно сключено Споразумение № РД50 – 139/21.10.2016 г. с УО на ПРСР 2014-2020 г.

Участваха представители на местната общност от общините Завет и Кубрат – ръководители и служители в публичния сектор, представители на читалища и образователни заведения, както и граждани от територията на двете общини.

Приветствие към присъстващите отправи Мирослав Йорданов, зам. кмет на община Кубрат. Той подчерта значимостта и ролята на стратегията за ВОМР за подобряване условията на живот и бизнес на територията на МИГ Завет – Кубрат....

|

С изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР 2014-2020г. или Програмата) са осигурени допълнителни средства по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), които могат да бъдат ползвани през преходния период на Програмата. Допълнителните средства се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г. С тях по подхода ВОМР е стана възможно увеличаване бюджета на изпълняващите се стратегии с до 799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.

На основание чл. 39, т.4, т.5 и т.6 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и съгласно член 10,  раздел V. “Промяна на споразумението“ от Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-139/ 21.10.2016 г.,  на 27.05.2021 г. МИГ Завет –Кубрат заяви до УО на ПРСР промяна на споразумението за финансиране на Стратегията за ВОМР, в което предвижда увеличаване на бюджета с  799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.

На официална церемония на 3.09.2021 г. в Министерството на земеделието, храните и горите министър проф. д-р Христо Бозуков връчи на Председателя на УС на МИГ Завет – Кубрат заповедта за увеличение на бюджета на Стратегията за местно развитие с нови 913 000 лв.

Осигурените допълнителни средства са насочени както за подпомагане на местни бенефициенти, така и за текущи разходи и популяризиране на Стратегията.
Допълнителното финансиране за местни проекти в размер на 799 000 лв. се предвижда да се разпредели към стопанския, нестопанския и публичния сектори на територията на общините Завет и Кубрат.

С цел да се даде балансиран отговор на нуждите на отделните сектори и заинтересовани страни, което да осигури балансирано развитие на територията, МИГ Завет – Кубрат извърши „Проучване и анализ на местната идентичност като основа за създаване на добавена стойност за територията на МИГ Завет - Кубрат“.

Мотивите за извършената промяна в Стратегията се основават на резултатите от проучването и базират на напредъка по изпълнение на СВОМР към момента.

Интересът към мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е значим, което е обусловено от даденостите на територията (наличие на голям брой малки и големи земеделски производители, пчелари) и видим от броя на подадените в рамките на два осъществени приема по мярката проектни предложения – 22 броя. При проведени консултации,  информационни срещи и посещения в офиса на МИГ е регистрирано желание от земеделски производители за кандидатстване за финансиране по мярка 4.1 при наличен финансов ресурс и обявяване на нова процедура за прием на проектни предложения.

На територията на двете общини – Завет и Кубрат, освен реализираните инвестиции по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“,   свързани със закупуване на оборудване и обзавеждане за сгради от обществено значение, е установена необходимост от реконструкция и ремонт на общинска инфраструктура. Двете общини имат инвестиционни намерения и проектна готовност свързана с удовлетворяване на очакванията на местната общност. Те не са осъществени до момента в рамката на изпълнение на стратегията за

ВОМР, поради високата стойност на инвестицията, надхвърляща размера на финансовата помощ по мярката до този момент: до 100% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта, но не повече от левовата равностойност на 50 000 евро.

За реализирането на тези инвестиционни намерения  в обществен интерес в СВОМР  размера на финансовата помощ по мярката беше необходимо да бъде увеличен.

В утвърдения нов финансов план на Стратегията основните промени са следните:

► Увеличен финансов ресурс по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с 722 200,00 лв.

► Определен размер на финансовата помощ по мярка  7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“: до 100% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.

► Увеличен финансов ресурс по мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“ с 76 800,00 лв.

Новият утвърден период на действие на Стратегията е във времеви граници от 01.10.2016 г. до 30.06.2025 г. От началото на 2017 г. до края на 2022 г. ще бъдат организирани приеми на проектни предложения, с които местните бенефициенти ще внасят проектни предложения за финансиране по стратегията, в съответствие с обявените покани за кандидатстване и наличния бюджет по отделните мерки, определен във финансовия план.