Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

МИГ Завет – Кубрат проведе две обучения за бенефициенти от стратегията за ВОМР

ЗТ 13МИГ Завет – Кубрат проведе две обучения за бенефициенти – едното на 13 септември в заседателната зала на община Завет, а другото на 14 септември в заседателната зала на община Кубрат. В двете обучения, които протекоха по един и същ дневен ред, общо взеха участие 21 лица от местната общност.

 Те бяха открити от изпълнителния директор на МИГ Завет – Кубрат г-жа Галя Драганова. Тя поздрави участниците за проявената заинтересованост, след което се обърна към присъстващите с пожелание да бъдат активни и да се възползват от възможностите, които предоставя МИГ Завет – Кубрат на потенциалните бенефициенти за развитие на техния бизнес и за територията като цяло. Тя запозна присъстващите с предстоящата възможност - кандидати с проектни предложения по инвестиционни мерки на ПРСР 2014 – 2020 г. да могат да провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на Постановление № 160/2016 г. след подаване на проектното предложение и преди сключване на административния договор (депозирано Тринадесето изменение на ПРСР 2014-2020 г.).

|

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на Стратегия за ВОМР каним бенефициентите и кандидатите с проектни предложения към СВОМР на МИГ Завет Кубрат да вземат участие в еднодневни обучения на тема: Прилагане на ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ“.

  • На 13.09.2022 г. – гр. Завет, Заседателна зала на Община Завет, с начален час 10:00.
  • На 14.09.2022 г. – гр. Кубрат, Заседателна зала на Община Кубрат, с начален час 10:00.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Екип на МИГ Завет - Кубрат

|

Приключи оценката на проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.567 МИГ Завет - Кубрат, Подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности", постъпили в периода на първи прием.

Резултатите от дейността на Комисията за подбор на проектни предложения по настоящата процедура са публикувани в секция „Изпълнение на СВОМР“, подсекция „Комисия за подбор на проектни предложения“, Раздел „Процедура № BG06RDNP001 - 19.567 по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" - първи прием в периода 28.03.2022 г. - 31.05.2022 г.

|

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Цел на настоящата процедурa e: подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

  1. По-ефективно използване на факторите за производство;
  2. Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
  3. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
  4. Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
  5. Въвеждане на иновативни процеси и технологии, целящи опазване на околната среда, както и ориентиране към преработка на биологични продукти;
  6. Кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятията от хранително-вкусовата промишленост на територията на МИГ.

Виж пълния текст на обявата...