Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

МИГ Завет – Кубрат проведе обучения за бенефициенти с одобрени проекти

 

 

МИГ Завет – Кубрат проведе 2 обучения на тема „Изпълнение и отчитане на одобрени проекти за финансиране от стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. Често допускани грешки при подготовката и изпълнението на проекти“.

Обученията се проведоха с потенциални кандидати и бенефициенти към стратегията за Водено от общностите местно развитие на 24 и 25 август, съответно в гр. Завет и в гр. Кубрат.

На обученията организаторите и екипа на МИГ Завет – Кубрат запознаха участниците с основните моменти в процеса на изпълнение и отчитане на проектните дейности, а именно:

 • Определянето на изпълнител за дейностите по изпълнението и/или по управлението на проект, като възложителите по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП) прилагат правилата, предвидени в същия закон, а бенефициентите, които не са възложители по смисъла на ЗОП, прилагат правилата предвидени в Глава четвърта от ЗУСЕСИФ или определят изпълнител след провеждане на процедура за избор с публична покана, когато са налице основанията/условията за провеждането ѝ;
 • Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки и процедури за избор с публична покана за разходи, финансирани изцяло или частично със средства от ЕЗФРСР, извършвана на ДФЗ;
 • Процедура за одобрение на изменения в договорите за обществена поръчка и тези за избор на изпълнител с публична покана;
 • Техническо и финансово отчитане в системата ИСУН2020;
 • Често допускани грешки, водещи до намаляване на финансовата помощ;
 • Задължения на бенефициента в периода след изплащане на финансовата помощ.
|

СНЦ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА  ЗАВЕТ – КУБРАТ“

МИГ Завет – Кубрат проведе информационни срещи на територията на общините Завет и Кубрат.

 През изминалата седмица МИГ Завет – Кубрат проведе 4 броя информационни срещи с потенциални кандидати и бенефициенти към стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Информационните среши се проведоха на 19 август - в гр. Завет и в гр. Кубрат и на 20 август - в селата Севар и Веселец. В тях взеха участие 45 души от местната общност.

На срещите организаторите и екипа на МИГ Завет – Кубрат запознаха участниците с напредъка в изпълнението на СВОМР на МИГ Завет – Кубрат, с подаденото Заявление за промяна на Споразумението за финансиране на СВОМР (касаещо увеличение на общия и бюджет и други финансови параметри), както и с планирания прием по мерките от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат през тази и следващата година.

|

На 06 август 2021 г. кметът на Община Завет Ахтер Велиев подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект  BG06RDNP001-19.030-0016, подаден в ИСУН по  процедура BG06RDNP001-19.030 по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. Процедурата е обявена в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Проектът с наименование „Оборудване и обзавеждане на общинска социална инфраструктура – Домашен социален петронаж гр. Завет“ е на Община Завет. Стойността му възлиза на 96 781,00 лв. без ДДС, като сумата на безвъзмездната финансова помощ е в размер на  100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Предвидените основни дейности  в проекта са:

 • закупуването на 1 бр. транспортно средство - специализиран лекотоварен автомобил – нов, за превоз на храна с хладилен агрегат за предоставяне на социални услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни;
 • кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Завет.

Община Завет вече има 1 сключен договор на 26.04.2021 г. за подобряване визията и функционалността на сградата на  Домашен социален патронаж гр. Завет, включващ само строително-монтажни работи.

Реализирането на двата проекта ще доведе до развитие на социалната инфраструктура и подобряване на възможностите за социално приобщаване на хората от всички поколения чрез подновяване на визията на сградата на Домашен социален патронаж в гр. Завет и осигуряване на модерна, функционална, здравословна и достъпна материална база на общинската социална инфраструктура, както и подобряване на качеството и ефективността на предлаганите услуги за населението в общината.

Проектите отговарят на приоритетите на Плана за развитие на съответната община за периода 2014-2020 г. и са свързани с постигането на специфична цел 2.1: „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.

Крайният срок за тяхното изпълнение е 30.06.2023 г.

С подписването на този пореден договор от Стратегията за ВОМР, МИГ Завет – Кубрат има сключени към настоящия момент активни 15 договора с бенефициенти от местната общност.

|

Председателят на УС на МИГ Завет – Кубрат г-жа Халиме Добруджан и изпълнителният директор Галя Драганова участваха в организираната от Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа работна среща.  

Над 600 млн. лева е очакваният бюджет за Местните инициативни групи (МИГ) в селските райони през следващия програмен период. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев при откриването на работна среща „Водено от общностите местно развитие – изпълнение на стратегиите и поглед към бъдещето”, която се провежда в к.к. Боровец. Той подчерта, че ръководството на Министерството и Държавен фонд „Земеделие“ подкрепят успешното прилагане на подхода до 2025 г., свързано с ефективното и пълно усвояване на финансовия ресурс по стратегиите за МИГ, включително и на средствата от преходния период…………….

|

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на Стратегия за ВОМР каним всички заинтересовани лица от територията на МИГ Завет Кубрат да вземат участие в информационни срещи и еднодневни обучения на тема: Изпълнение и отчитане на одобрени проекти за финансиране от стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. Често допускани грешки при подготовката и изпълнението на проекти.“.

    Информационните срещи ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки на 19 и 20 август 2021 г., както следва:

 • 19.08.2021 г. – гр. Завет, Заседателна зала на Община Завет, с начален час 10:00.
 • 19.08.2021 г. – гр. Кубрат, Заседателна зала на Община Кубрат, с начален час 14:00.
 • 20.08.2021 г. – с. Севар, общ. Кубрат, НЧ „Отец Паисий – 1928“, с начален час 10:00.
 • 20.08.2021 г. – с. Веселец, общ. Завет, НЧ „Петко Рачев Славейков 1925“, с начален час 14:00.

     Еднодневните обучения ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки на 24 и 25 август 2021 г., както следва:

 • 24.08.2021 г. – гр. Завет, Заседателна зала на Община Завет, с начален час 10:00.
 • 25.08.2021 г. – гр. Кубрат, Заседателна зала ва Община Кубрат, с начален час 10:00.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Екип на МИГ Завет - Кубрат