Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

Работна среща за обмяна на опит между екипите на

 МИГ Завет – Кубрат и МИГ Айтос.

 

Aytos1По покана на МИГ Айтос четири члена от екипа на МИГ Завет – Кубрат посетиха град Айтос от 28 до 30 юни, където участваха в работна среща. След кратко институционално представяне в офиса на МИГ – Айтос бяха уточнени детайли относно целите и очакваните резултати от двустранното взаимодействие.

МИГ Айтос, домакин на работната среща презентира своята дейност и изпълняваната стратегия за водено от общностите местно развитие. Беше направен анализ относно напредъка по изпълнение на стратегията и влиянието, което оказва за подобряване на жизнения стандарт на местната общност.

МИГ Завет – Кубрат, гостуваща организация също презентира своята стратегия за водено от общностите местно развитие. Представена беше кратка информация за сключени договори с бенефициенти, както и резултатите от изпълнени вече проекти.

|

В периода от 12.05 до 21.05.2021 г. СНЦ „Местна инициативна група  Завет - Кубрат“ обяви за обществено обсъждане на интернет страницата си (www.migzavet-kubrat.eu) Проект за промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Завет и Кубрат, изпълнявана съгласно Споразумение № РД50 – 139/ 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено с Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Промяната е в резултат от осигуреното допълнително финансиране по подхода ВОМР за увеличаване бюджета на изпълняващите се стратегии с до 799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.

Беше предоставена възможност коментарите и предложенията да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронно писмо на имейла на МИГ Завет – Кубрат  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и получени в офиса на МИГ в срок до 24:00 часа на 21.05.2021 г.

В резултат от проведеното обществено обсъждане постъпиха пет коментара, които бяха разгледани на заседание УС на МИГ Завет - Кубрат проведено на 25.05.2021 г. Коментарите са в подкрепа на предложените промени и не водят до изменение на Проекта за промени в Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат.

Справка на постъпилите коментари/ предложения от проведеното публично обсъждане може да намерите тук...

|

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ - КУБРАТ“

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА, 

Уведомявамe Ви, че Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет - Кубрат“ взе решение за свикването на Общо на събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе 26.05.2021 г. (сряда) от 15:00 часа, с място на провеждане: гр. Завет, ул. „Лудогорие“  19А в НЧ „Саморазвитие 1902“. Събранието ще се проведе при спазване на противоепидемични мерки. Още.....

|

Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР

Дата на обявяване: 12.05.2021 г.

Дата на приключване: 21.05.2021 г.

СНЦ „Местна инициативна група  Завет - Кубрат“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Завет и Кубрат, изпълнявана съгласно Споразумение № РД50 – 139/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено с Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Изпълнението на Стратегията е в периода от 31.10.2016 г. до 30.09.2023 г.

Промените са допустими на основание чл. 39, т. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХ (Обн. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015 г. изм. и доп. ДВ. Бр.38 от 20 Май 2016г. изм. и доп. ДВ. бр.69 от 25 Август 2017г.) за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и съгласно член 10,  раздел V. “Промяна на споразумението“ от Споразумението за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-139/ 21.10.2016 г. Същите се налагат в изпълнение на единадесетото изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране по подхода ВОМР за увеличаване бюджета на изпълняващите се стратегии с до 799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.

С предложението за промени може да се запознаете тук.

Коментари и предложения по публикувания проект на промени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 24:00 ч. на 21.05.2021 г. в офиса на СНЦ „МИГ Завет - Кубрат“ на адрес гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19 или на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Коментарите и предложенията могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

|

На основание чл.46а, ал.6, т.3 от Наредба 22/2015 г., с Решение № 294  по Протокол № 100 от 26.04.2021 г. от заседание на Управителния съвет на МИГ Завет - Кубрат, е одобрена следната промяна в отворената за кандидатстване  Процедура № BG06RDNP001-19.385 „МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“от Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет -  Кубрат, обявена в ИСУН2020 като „процедура с няколко крайни срока за кандидатстване”:

  1. Удължаване на срока за кандидатстване по втори прием, обявен на 02.12.2020 г.

    Крайният срок за подаване на проектни предложения по ВТОРИ ПРИЕМ по процедура  BG06RDNP001-19.385 от 29.04.2021 г., 17:00 ч. се променя на 30.07.2021 г., 17:00 ч.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: