Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

СНЦ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА  ЗАВЕТ – КУБРАТ“

ПОКАНА

 

Уважаеми жители и гости на община Завет и община Кубрат,

Уважаеми земеделски производители и представители на бизнеса,

Уважаеми партньори от местната власт, образованието, културата и нестопанския сектор

от територията на МИГ Завет-Кубрат,

 

 

КАНИМ ВИ НА ПРАЗНИК

 

„Територията на МИГ Завет – Кубрат – постигнати успехи и отворени възможности“,

който ще се проведе 29 – 30 юли 2022 г. 

гр. Завет

 

В рамките на празника ще бъде проведен Тематичен форум (29 юли, от 9.30 ч – зала на община Завет) и Общностен празник (30 юли, от 9.30 – открито пространство пред НЧ „Саморазвитие 1902“ и градски парк.

За пръв път МИГ Завет-Кубрат ще организира представяне на местни производители от територията на МИГ Завет-Кубрат и дегустация на продукти от местни производители.

Ще има творчески изяви на музикални и танцови формации, както и  забавни игри и веселие, много песни и танци, рисунки, изненади и специални ефекти за най-малките.

Целта на МИГ Завет-Кубрат е: по иновативен начин представителите на местната общност от територията на общините Завет и Кубрат да научат за възможностите, които предоставя местната инициативна група за  европейско финансиране и подпомагане на инициативи на земеделци, фирми и неправителствени организации.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Завет и Кубрат е с общ бюджет 3732700 лв. и се изпълнява от СНЦ „МИГ Завет-Кубрат” по Споразумение № РД50-139/ 21.10.2016 г. с Управляващия орган на ПРСР за изпълнение на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. В рамките на Стратегията се финансират проекти на община Завет и община Кубрат, на местните земеделски производители, бизнеса и нестопанския сектор. Изпълнението на Стратегията предвижда и дейности за популяризиране, публичност и информиране на местната общност.

|

       МИГ Завет – Кубрат обявява процедура  №  BG06RDNP001 – 19.655 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

      Цел на настоящата процедура е: Мярката подкрепя инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура в населените места от територията на двете общини Завет и Кубрат, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.

виж пълния текст на обявата

|

МИГ Завет – Кубрат проведе две информационни срещи

МИГ Завет – Кубрат проведе на 26 май две информационни срещи – едната в заседателната зала на община Завет от 10 ч., а другата в заседателната зала на община Кубрат от 14 ч. В двете информационни, които протекоха по един и същ дневен ред, общо взеха участие 25 лица от местната общност.

Те бяха открити от изпълнителния директор на МИГ Завет – Кубрат Галя Драганова. Тя поздрави участниците за проявената заинтересованост, след което се обърна към присъстващите с пожелание да бъдат активни и да се възползват от възможностите, които предоставя МИГ Завет – Кубрат на потенциалните бенефициенти за развитие на техния бизнес и за територията като цяло.

Изпълнителният директор на МИГ Завет – Кубрат отчете изпълнението на СВОМР към момента по мерки, включени в стратегията на МИГ Завет - Кубрат. Бе предоставена детайлна информация за сключените договори, изпълнени проекти и проекти в процес на изпълнение. В обобщение на изнесената статистика беше съобщено, че към момента изпълнението на стратегията е балансирано и е усвоен около 30% от разполагаемия ресурс.

По същинската част на събитието бе изнесена презентация от проф. Красимир Ениманев относно кандидатстването и изпълнението на проекти по процедура № BG06RDNP001 – 19.567 за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”. Бяха разгледани основни моменти като: допустимост на кандидатите, допустими дейности и разходи, интензитет на помощта, финансов ресурс по процедурата, начин на кандидатстване, срокове и други детайли, свързани с конкретната мярка от стратегията.

Гюлджан Касим, експерт по прилагане на СВОМР представи индикативния график за прием на проектни предложения по мерки, включени в СВОМР на МИГ Завет – Кубрат за 2022 г.

Последва дискусия, бяха зададени въпроси, на които се отговори изчерпателно.

Срещите бяха закрити от изпълнителния директор Галя Драганова, която съобщи, че на МИГ Завет – Кубрат предстои кандидатстване за подготвителни дейности по процедура с номер в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Те са проведени като част от планираната дейност за 2022 г. на МИГ Завет – Кубрат, във връзка с прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. на територията на МИГ Завет – Кубрат.

|

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ - КУБРАТ“

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА, 

Уведомявамe Ви, че Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет - Кубрат“ взе решение за свикването на Общо на събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе 24.06.2022 г. (петък) от 16:00 часа, с място на провеждане: Заседателната зала на Община Завет, гр. ЗаветОще.....

|

СНЦ „МИГ – Завет - Кубрат“ информира заинтересованите лица и потенциалните кандидати, че предстои обявяване на процедура за прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружението.

 

На 20.05.2022 г. за обществено обсъждане в ИСУН 2020 е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.655 - МИГ Завет - Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Проектните документи по процедурата (Обява за прием, Условия за кандидатстване, Документи за кандидстване, Условия за изпълнение и Документи за изпълнение са публикувани в:

 

  • ИСУН2020 (https://eumis2020.government.bg/, модул "Електронно кандидатстване", меню "Процедури за БФП" и секция "За обществено обсъждане");
  • Сайта на МИГ Завет – Кубрат (http://www.mig-zavet-kubrat.eu/, модул "Изпълнение на СВОМР", секция "Процедури за прием", подсекция "Предстоящи процедури".

 

Крайната дата за подаване на предложения и възражения по проекта на Насоките в ИСУН 2020 е 27.05.2022 г. 23:59 ч.

 

Планираният първи краен срок за прием на проектни предложения е 17.30 ч. на 30.09.2022 г.