Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по мярка  19.2 - 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Цел на настоящата процедура:

Мярката е насочена към развитието и популяризирането на природните ресурси и културно-историческото наследство на територията на общините Завет и Кубрат. Ще се насърчи създаването на партньорства и постигане на взаимодействие между местни организации за изпълнение на дейности в областта на: опазване и възстановяване на природните ресурси, съхраняване, приемственост и популяризиране на образци на материалното и нематериално културно наследство, организиране на тематични акции и събития, насочени към активизиране на местната общност и популяризиране на проектите.  Ще бъдат подпомогнати проекти, които допринасят за съхраняването и развитието на селското природно богатство, културно наследство и укрепване на селските общности като уникален социален, природен и културен актив в населените места от територията на община Завет или община Кубрат.

 

Виж пълния текст на обявата

|

На основание чл.46а, ал.6, т.3 от Наредба 22/2015 г., с Решение № 360 по Протокол № 126 от 16.12.2022 г. от заседание на Управителния съвет на МИГ Завет - Кубрат, е одобрена следната промяна в отворената за кандидатстване Процедура № BG06RDNP001-19.655 „МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, обявена в ИСУН2020 като „процедура с няколко крайни срока за кандидатстване”:

  1. Удължаване на срока за кандидатстване по първи прием, обявен на 18.07.2022 г.

      Крайният срок за подаване на проектни предложения по ПЪРВИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.655 от 30.12.2022 г., 17:30 ч. се променя на 10.02.2023 г., 17:30 ч.

   Всички насоки по процедурата, включващи Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение, образци на документи за кандидатстване и документи за информация на кандидатите, остават непроменени и могат да бъдат намерени на сайта на Сдружението - http://www.mig-zavet-kubrat.eu и в ИСУН - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

Пълен текст на Обявата

|

МИГ Завет - Кубрат кани за участие в 2 броя еднодневни обучения членовете на Общото събрание на сдружението, които ще се проведат, както следва:

    ● 29.11.2022 г. – гр. Завет, Заседателна зала на Община Завет, с начален час 10:00. Тема на обучението: „Мониторинг на одобрени проекти и контрол от страна на МИГ“;

    ●   6.12.2022 г. – гр. Кубрат, Заседателна зала на Община Кубрат, с начален час 10:00. Тема на обучението: „Финансови корекции при изпълнение на проекти – същност, процедура, обжалване. Грешки при обществените поръчки, водещи до финансови корекции – способи за избягването им“.

Желаещите лица могат да заявят участието си на тел: 0879038605, 0879 037553 или на ел.поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

|

СНЦ „МИГ – Завет - Кубрат“ информира заинтересованите лица и потенциалните кандидати, че предстои обявяване на процедура за прием на проектни предложения по мярка 19.2-05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружението.

Проектните документи по процедура BG06RDNP001-19.715 - МИГ Завет - Кубрат: Подмярка 19.2-05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа“ (Обява за прием, Условия за кандидатстване, Документи за кандидатстване, Условия за изпълнение и Документи за изпълнение са публикувани в:

- ИСУН2020 (https://eumis2020.government.bg/, модул "Електронно кандидатстване", меню "Процедури за БФП" и секция "За обществено обсъждане");

- Сайта на МИГ Завет – Кубрат (http://www.mig-zavet-kubrat.eu/, модул "Изпълнение на СВОМР", секция "Процедури за прием", подсекция "Предстоящи процедури".

Крайната дата за подаване на предложения и възражения по проекта на Насоките в ИСУН 2020 е 05.12.2022 г. 23:59 ч.

Планираният срок на прием на проектни предложения е от 16.01.2023 г. до 17:30 часа на 28.02.2023 г.

|

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Цел на настоящата процедурa e: подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

  1. По-ефективно използване на факторите за производство;
  2. Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
  3. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
  4. Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
  5. Въвеждане на иновативни процеси и технологии, целящи опазване на околната среда, както и ориентиране към преработка на биологични продукти;
  6. Кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятията от хранително-вкусовата промишленост на територията на МИГ.

Виж пълния текст на обявата...