Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

СНЦ „МИГ – Завет - Кубрат“ информира заинтересованите лица и потенциалните кандидати, че предстои обявяване на процедура за прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружението.

 

На 20.05.2022 г. за обществено обсъждане в ИСУН 2020 е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.655 - МИГ Завет - Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Проектните документи по процедурата (Обява за прием, Условия за кандидатстване, Документи за кандидстване, Условия за изпълнение и Документи за изпълнение са публикувани в:

 

  • ИСУН2020 (https://eumis2020.government.bg/, модул "Електронно кандидатстване", меню "Процедури за БФП" и секция "За обществено обсъждане");
  • Сайта на МИГ Завет – Кубрат (http://www.mig-zavet-kubrat.eu/, модул "Изпълнение на СВОМР", секция "Процедури за прием", подсекция "Предстоящи процедури".

 

Крайната дата за подаване на предложения и възражения по проекта на Насоките в ИСУН 2020 е 27.05.2022 г. 23:59 ч.

 

Планираният първи краен срок за прием на проектни предложения е 17.30 ч. на 30.09.2022 г.

 

|

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на Стратегия за ВОМР каним всички заинтересовани лица от територията на МИГ Завет Кубрат да вземат участие в информационните срещи, които ще се проведат, както следва:

  • 26.05.2022 г. – гр. Завет, Заседателна зала на Община Завет, с начален час 10:00.
  • 26.05.2022 г. – гр. Кубрат, Заседателна зала на Община Кубрат, с начален час 14:00.

     

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Екип на МИГ Завет - Кубрат

|

МИГ Завет – Кубрат ще финансира бенефициент с проект за закупуване на пчеларско оборудване

На 11 април 2022 г. председателя на Управителния съвет на МИГ Завет – Кубрат Халиме Добруджан сключи поредния договор за изпълнение на проект към стратегията за Водено от общностите местно развитие с бенефициент от гр. Кубрат.
278226778 5113830848637563 67906218525176913 n 1Проектът с наименование „Закупуване на специализирано пчеларско оборудване“ е на земеделския стопанин Искрен Мутафов и е одобрен по процедура BG06RDNP001-19.047 МИГ Завет – Кубрат подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.
Стойността му възлиза на 191 848,90 лв., от които размера на безвъзмездната финансова помощ (субсидия от МИГ Завет – Кубрат) е 95 924,45 лв., а собственото участие на бенефициента е в размер на 95 924,45 лв.
Целта на проекта е постигане на по-висока конкурентоспособност на земеделското стопанство, подобряване и оптимизиране приходите от земеделска дейност, повишаване качеството на продукцията и намаляване производствените разходи. Бенефициентът има сключен договор с контролиращ и сертифициращ орган за осъществяване на контрол за биологично производство.
В проектните дейности са предвидени за закупуване нови активи в стопанството, включващи разпечатваща машина, шнек, центрофуга, сито, помпа, матуратор 300 литра, матуратор 500 литра, декристализатор, пълначна машина, етикираща машина, кутии за пренос на рамки ФР, кутии за пренос на рамки ЛР, кутия/сандъче за пренос на рамки ДБ, квадратна стойка за оцеждане на тенекии, веялка за цветен прашец, сушилна за цветен прашец, хладилник, восъкотопилка, пароструйка, стакер, стелажи, помпа за пчелно млечице, кутия за пренос на маточници, инкубатор за съхранение и люпене на маточници, апарат за инструментално осеменяване.
Изпълнението на проекта ще помогне за модернизиране на стопанството на земеделския стопанин с нова техника и инвентар, което ще допринесе за изпълнение на Специфична цел 1.1 „Насърчаване производството и преработката на висококачествени селскостопански и горски продукти по традиционна или екологична технология” и на Приоритет 1 „Развитие и укрепване на конкурентноспособни традиционни и нови икономически дейности, производства и услуги” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат.
Крайният срок за изпълнението на проекта е 11.04.2025 г.
В резултат от подписването на този договор към Стратегията за ВОМР, МИГ Завет – Кубрат отчита към настоящия момент 21 броя активни договори с бенефициенти от местната общност.

|

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ - КУБРАТ“

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА, 

Уведомявамe Ви, че Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет - Кубрат“ взе решение за свикването на Общо на събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе 16.05.2022 г. (понеделник) от 16:00 часа, с място на провеждане: Заседателната зала на Община Завет, гр. ЗаветОще.....

|

Сключен договор с бенефициент по м.6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

На 04.04.2022 г. МИГ Завет – Кубрат сключи пореден договор с бенефициент от гр. Завет за изпълнение на проект към стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружението.

Сключване договор СпринткарБенефициентът е „Автосервиз Спринткар“ ЕООД, а проектът е с наименование „Безопасно движение по пътищата" и е по процедура BG06RDNP001-19.067 МИГ Завет – Кубрат: Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

Стойността му възлиза на 29 260,00 лв., като сумата на безвъзмездната финансова помощ от МИГ Завет – Кубрат възлиза на 21 945,00 лв., а собственото финансиране от страна на бенефициента е в размер на 7 315,00 лв.

В проектните дейности са предвидени закупуване на стенд за реглаж на сходимост, машина за баланс на гуми, машина за монтаж и демонтаж на гуми, двуколонен електрохидравличен подемник и четириколонен подемник с подготовка за реглаж в съществуващия автомобилен сервиз в гр. Завет.

С изпълнението на инвестицията е заложено откриването на 2 работни места.

Изпълнението на проекта е свързано с постигането на специфична цел 1.2: „Подкрепа за развитие на местни неземеделски икономически дейности” от Приоритет 1 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат: „Развитие и укрепване на местни традиционни и нови икономически дейности, производства и услуги ”. повишаване на качеството на живот в населените места, както и повишаване качеството на публичните услуги от такова естество.

Срока за изпълнението на проекта е 30.06.2025 г.