Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

 

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

  • Цел на настоящата процедура:

Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е от съществено значение за устойчивото възходящо развитие на селските райони.

Подпомагането по мярката ще допринесе за:

  • ● постигане на междусекторните цели в областта на иновациите и околната среда;
  • ● въвеждане на иновативни технологии или продукти в селските райони;
  • ● създаване на заетост и ускоряване диверсификацията на неземеделските дейности;
  • ● развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление;
  • ● усвояване на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности

виж пълния текст на обявата

|

На 21.02.2022 г. председателят на УС на МИГ Завет – Кубрат г-жа Халиме Добруджан подписа договор с бенефициента „Жоро транс 67“ ЕООД от гр. Кубрат за изпълнението на проект към стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружението.

Проектът с наименование „Преустройство на част от сграда "ремонтна работилница за комбайни" в "Автосервиз" в УПИ №ХХХII, кв. 117 по ПУП на гр. Кубрат“ е по процедура BG06RDNP001-19.067 МИГ Завет – Кубрат: Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

Стойността му възлиза на 159 938.88 лв., като сумата на безвъзмездната финансова помощ от МИГ-а е 119 954.16 лв., а собственото финансиране от страна на бенефициента е в размер на 39 984.72 лв.

С реализирането на проекта е предвидено извършването на дейности по техническо обслужване и ремонт на автомобили и малогабаритна селскостопанска техника, както следва: ремонт на механиката на автомобила, текущо техническо обслужване, ремонт регулиране и балансиране, замяна и монтаж на вътрешни и външни гуми на превозното средство.

В проекта са предвидени строително монтажни работи, включващи преустройство на част от сграда „Ремонтна работилница за комбайни“ в „Автосервиз“.

Включено е и закупуване на нови машини и оборудване, като двуколонен електрически хидравличен крик, машина за де/монтаж на гуми, колички с инструменти, елемент стенд горивна система и шкафове за инструменти.

С изпълнението на инвестицията е заложено откриването на 2 работни места.

Срока за изпълнението на проекта е 30.06.2025 г.

|

Община Кубрат приключи изпълнението на проект „Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат“, който е с финансиране по процедура BG06RDNP001-19.030: МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

Общата стойност на проекта е 20 061,10 лв. без ДДС, от които 14 402,33 лв. са субсидия от МИГ-а и 5 658,77 лв. са собственото участие на Община Кубрат.

DSC 0003Целта на проекта е стимулиране развитието на спорта чрез модернизиране на съществуващата материална база за извършване на спортни дейности и разширяване на кръга на извършваните спортни мероприятия на територията на община Кубрат.

Оборудвана и обзаведена с необходимите фитнес уреди и екипировка е залата за силова подготовка. Доставени са комбиниран уред за фитнес, смит машина, бягаща пътека, лег преса, кросоувър, шведска стена, велоергометри, степери, лежанки, платформи за скокове от височина, пейки за коремни преси, медицински топки, неопренови джогинг тежести, различни видове лостове за вдигане на тежести в комплект с гумирани дискове и стойки за поставяне, комплекти метални гири с винилово покритие, протектори за врат, гумени настилки.

|

 

СНЦ „МИГ – Завет - Кубрат“ информира заинтересованите лица и потенциалните кандидати, че предстои обявяване на процедура за прием на проектни предложения по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружението.

 На 07.02.2022 г. за обществено обсъждане в ИСУН 2020 е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.567 - МИГ Завет - Кубрат: Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

Проектните документи по процедурата (Обява за прием, Условия за кандидатстване, Документи за кандидстване, Условия за изпълнение и Документи за изпълнение са публикувани в:

ИСУН2020 (https://eumis2020.government.bg/, модул "Електронно кандидатстване", меню "Процедури за БФП" и секция "За обществено обсъждане");

- сайта на МИГ Завет – Кубрат (http://www.mig-zavet-kubrat.eu/, модул "Изпълнение на СВОМР", секция "Процедури за прием", подсекция "Предстоящи процедури".

Крайната дата за подаване на предложения и възражения по проекта на Насоките в ИСУН 2020 е 15.02.2022 г. 23:59 ч.

Планираният първи краен срок за прием на проектни предложения е 17.30 ч. на 31.05.2022 г.

|

Приключи изпълнението на проект „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Кубрат и Домашен социален патронаж с. Севар и закупуване на  лекотоварен автомобил за нуждите на Общинско предприятие „Социални услуги“ гр. Кубрат“ с финансиране по процедура BG06RDNP001-19.030: МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

автомобил ДСП пр.12Проектът е на Община Кубрат и е на стойност 47 022,00 лв., от които размера на безвъзмездната финансова помощ от МИГ Завет - Кубрат възлиза на 46 966,00 лв., а собственото финансиране на бенефициента е 56,00 лв.

Закупени са автомобилът „Dacia Dokker“ /хладилна версия/, с който се доставя храна за потребителите в град Кубрат, квартал Дряново, както и в детските градини на територията в града и общината.