Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

кухн.кът Община Кубрат приключи изпълнението на проект „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат“, който е с финансиране по процедура BG06RDNP001-19.030: МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

Стойността на проекта е в размер на 19 993,70 лв., от които стойността на безвъзмездната финансова помощ от МИГ Завет Кубрат възлиза на 18 764,50 лв., а собственото участие на Община Кубрат е в размер на 1 229,20 лв.

С реализирането на проекта, потребителите на Дома за стари хора в с. Тертер, представители на уязвими групи, вече ползват ново по-качествено оборудване и обзавеждане. Закупени и доставени са по 40 броя единични легла, матраци пружинни за единично легло с дървена конструкция, нощни шкафчета с 1 чекмедже, трапезни столове с тапицерия, по 4 броя  трапезни маси, холни маси, холови ъгли и  телевизионни шкафове с чекмеджета.

С оглед подобряване на условията на потребителите на специализираната институция са обновени и условията в кухненските кътове в двата блока, където живеят старите хора. Доставени са по 4 броя кухненски шкафове - горен и долен ред, с цял плот.

С новозакупеното обзавеждане е постигната благоприятна среда за обитаване от възрастните хора в социалната институция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги, отговаряща на необходимите стандарти и критерии.

хол.ъгълИзпълнението на проекта допринася за постигането на Специфична цел 2.1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материалнии културни ресурси“.

Проектът е примерен по отношение на съблюдаване от страна на публичната власт на един от основните хоризонтални приоритети на Европейската Общност - превенция на дискриминация.

|

МИГ Завет – Кубрат сключи пореден административен договор с частен бенефициент по м. 4.1.

245557195 539631220614937 8288600451858307563 nНа 14 октомври 2021 г. МИГ Завет – Кубрат сключи поредния договор с бенефициент за изпълнението на проект към стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Завет и Кубрат.

Проектът с наименование „Закупуване на специализирана техника за овощни градини-  череши и ябълки  биологично производство“ е на земеделския стопанин Адриян Дочев от с. Беловец, община Кубрат и е одобрен по  процедура BG06RDNP001-19.047 МИГ Завет – Кубрат подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Стойността му възлиза на 150 906,00 лв., от които размера на безвъзмездната финансова помощ (субсидия от МИГ Завет – Кубрат) е  84 849,38 лв., а бенефициентът участва със собствено финансиране в размер на 66 056,62  лв.

|

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на Стратегия за ВОМР каним бенефициентите и кандидатите с проектни предложения към СВОМР на МИГ Завет Кубрат да вземат участие в еднодневни обучения на тема: „Предотвратяване на нередности при изпълнение  на одобрени проекти. Финансови корекции.“.

  • На 28.09.2021 г. – гр. Завет, Заседателна зала на Община Завет, с начален час 10:00.
  • На 29.09.2021 г. – гр. Кубрат, Заседателна зала на Община Кубрат, с начален час 10:00.

Обученията ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Екип на МИГ Завет - Кубрат

|

Поредни обучения за бенефициенти с одобрени проекти проведе МИГ Завет – Кубрат

 IMG 0591Със цел повишаване капацитета на човешките ресурси за генериране и управление на проекти и изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет – Кубрат през изминалата седмица в гр. Завет и гр. Кубрат се проведоха поредните обучения за бенефициенти с одобрени проекти и други заинтересовани лица.

Двете обучения бяха на тема „Предотвратяване на нередности при изпълнение на одобрени проекти. Финансови корекции“ и се проведоха на 28 септември в гр. Завет и на 29 септември в гр. Кубрат.

На обученията организаторите и екипът на МИГ Завет – Кубрат запознаха участниците с начина на изпълнение и отчитане на проектните дейности, с  акцент избягване на нередности и финансови корекции.

Участниците бяха запознати с определенията за „нередност“ и „измама“, случаите на редуциране или отказ за изплащане на безвъзмездна финансова помощ, както и с финансовия контрол от Държавен Фонд „Земеделие“ на заявките за плащане, лимити и допустими разходи на проекти, финансирани по линия на подхода ВОМР.

|

Информационна конференция на тема „Отчитане на резултатите, свързани с напредъка по изпълнение на стратегия за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат” се проведе в град Завет на 21 септември 2021 година при спазване на противоепидемичните мерки.

Събитието е във връзка с изпълняван проект по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съгласно сключено Споразумение № РД50 – 139/21.10.2016 г. с УО на ПРСР 2014-2020 г.

Участваха представители на местната общност от общините Завет и Кубрат – ръководители и служители в публичния сектор, представители на читалища и образователни заведения, както и граждани от територията на двете общини.

Приветствие към присъстващите отправи Мирослав Йорданов, зам. кмет на община Кубрат. Той подчерта значимостта и ролята на стратегията за ВОМР за подобряване условията на живот и бизнес на територията на МИГ Завет – Кубрат....