Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

Екипът на МИГ Завет – Кубрат кани всички заинтересовани страни (представители на публичния сектор, земеделски производители, кооперации, малък и среден бизнес, НПО, читалища други формални и неформални граждански структури, занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост, граждани, бенефициенти с вече финансирани проекти по Програма за развитие на селските райони по различни мерки) да вземат участие в ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема "ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ".

Конференцията ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки.

Дата: 21 септември 2021 г. (вторник), Начало – 10:00 ч.

        Място: пред НЧ "Саморазвитие 1902", гр. Завет

 

|

С изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР 2014-2020г. или Програмата) са осигурени допълнителни средства по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), които могат да бъдат ползвани през преходния период на Програмата. Допълнителните средства се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г. С тях по подхода ВОМР е стана възможно увеличаване бюджета на изпълняващите се стратегии с до 799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.

На основание чл. 39, т.4, т.5 и т.6 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и съгласно член 10,  раздел V. “Промяна на споразумението“ от Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-139/ 21.10.2016 г.,  на 27.05.2021 г. МИГ Завет –Кубрат заяви до УО на ПРСР промяна на споразумението за финансиране на Стратегията за ВОМР, в което предвижда увеличаване на бюджета с  799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.

На официална церемония на 3.09.2021 г. в Министерството на земеделието, храните и горите министър проф. д-р Христо Бозуков връчи на Председателя на УС на МИГ Завет – Кубрат заповедта за увеличение на бюджета на Стратегията за местно развитие с нови 913 000 лв.

Осигурените допълнителни средства са насочени както за подпомагане на местни бенефициенти, така и за текущи разходи и популяризиране на Стратегията.
Допълнителното финансиране за местни проекти в размер на 799 000 лв. се предвижда да се разпредели към стопанския, нестопанския и публичния сектори на територията на общините Завет и Кубрат.

С цел да се даде балансиран отговор на нуждите на отделните сектори и заинтересовани страни, което да осигури балансирано развитие на територията, МИГ Завет – Кубрат извърши „Проучване и анализ на местната идентичност като основа за създаване на добавена стойност за територията на МИГ Завет - Кубрат“.

Мотивите за извършената промяна в Стратегията се основават на резултатите от проучването и базират на напредъка по изпълнение на СВОМР към момента.

Интересът към мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е значим, което е обусловено от даденостите на територията (наличие на голям брой малки и големи земеделски производители, пчелари) и видим от броя на подадените в рамките на два осъществени приема по мярката проектни предложения – 22 броя. При проведени консултации,  информационни срещи и посещения в офиса на МИГ е регистрирано желание от земеделски производители за кандидатстване за финансиране по мярка 4.1 при наличен финансов ресурс и обявяване на нова процедура за прием на проектни предложения.

На територията на двете общини – Завет и Кубрат, освен реализираните инвестиции по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“,   свързани със закупуване на оборудване и обзавеждане за сгради от обществено значение, е установена необходимост от реконструкция и ремонт на общинска инфраструктура. Двете общини имат инвестиционни намерения и проектна готовност свързана с удовлетворяване на очакванията на местната общност. Те не са осъществени до момента в рамката на изпълнение на стратегията за

ВОМР, поради високата стойност на инвестицията, надхвърляща размера на финансовата помощ по мярката до този момент: до 100% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта, но не повече от левовата равностойност на 50 000 евро.

За реализирането на тези инвестиционни намерения  в обществен интерес в СВОМР  размера на финансовата помощ по мярката беше необходимо да бъде увеличен.

В утвърдения нов финансов план на Стратегията основните промени са следните:

► Увеличен финансов ресурс по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с 722 200,00 лв.

► Определен размер на финансовата помощ по мярка  7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“: до 100% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.

► Увеличен финансов ресурс по мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“ с 76 800,00 лв.

Новият утвърден период на действие на Стратегията е във времеви граници от 01.10.2016 г. до 30.06.2025 г. От началото на 2017 г. до края на 2022 г. ще бъдат организирани приеми на проектни предложения, с които местните бенефициенти ще внасят проектни предложения за финансиране по стратегията, в съответствие с обявените покани за кандидатстване и наличния бюджет по отделните мерки, определен във финансовия план.

|

СНЦ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА  ЗАВЕТ – КУБРАТ“

МИГ Завет – Кубрат проведе информационни срещи на територията на общините Завет и Кубрат.

 През изминалата седмица МИГ Завет – Кубрат проведе 4 броя информационни срещи с потенциални кандидати и бенефициенти към стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Информационните среши се проведоха на 19 август - в гр. Завет и в гр. Кубрат и на 20 август - в селата Севар и Веселец. В тях взеха участие 45 души от местната общност.

На срещите организаторите и екипа на МИГ Завет – Кубрат запознаха участниците с напредъка в изпълнението на СВОМР на МИГ Завет – Кубрат, с подаденото Заявление за промяна на Споразумението за финансиране на СВОМР (касаещо увеличение на общия и бюджет и други финансови параметри), както и с планирания прием по мерките от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат през тази и следващата година.

|

МИГ Завет – Кубрат проведе обучения за бенефициенти с одобрени проекти

 

 

МИГ Завет – Кубрат проведе 2 обучения на тема „Изпълнение и отчитане на одобрени проекти за финансиране от стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. Често допускани грешки при подготовката и изпълнението на проекти“.

Обученията се проведоха с потенциални кандидати и бенефициенти към стратегията за Водено от общностите местно развитие на 24 и 25 август, съответно в гр. Завет и в гр. Кубрат.

На обученията организаторите и екипа на МИГ Завет – Кубрат запознаха участниците с основните моменти в процеса на изпълнение и отчитане на проектните дейности, а именно:

  • Определянето на изпълнител за дейностите по изпълнението и/или по управлението на проект, като възложителите по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП) прилагат правилата, предвидени в същия закон, а бенефициентите, които не са възложители по смисъла на ЗОП, прилагат правилата предвидени в Глава четвърта от ЗУСЕСИФ или определят изпълнител след провеждане на процедура за избор с публична покана, когато са налице основанията/условията за провеждането ѝ;
  • Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки и процедури за избор с публична покана за разходи, финансирани изцяло или частично със средства от ЕЗФРСР, извършвана на ДФЗ;
  • Процедура за одобрение на изменения в договорите за обществена поръчка и тези за избор на изпълнител с публична покана;
  • Техническо и финансово отчитане в системата ИСУН2020;
  • Често допускани грешки, водещи до намаляване на финансовата помощ;
  • Задължения на бенефициента в периода след изплащане на финансовата помощ.
|

Председателят на УС на МИГ Завет – Кубрат г-жа Халиме Добруджан и изпълнителният директор Галя Драганова участваха в организираната от Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа работна среща.  

Над 600 млн. лева е очакваният бюджет за Местните инициативни групи (МИГ) в селските райони през следващия програмен период. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев при откриването на работна среща „Водено от общностите местно развитие – изпълнение на стратегиите и поглед към бъдещето”, която се провежда в к.к. Боровец. Той подчерта, че ръководството на Министерството и Държавен фонд „Земеделие“ подкрепят успешното прилагане на подхода до 2025 г., свързано с ефективното и пълно усвояване на финансовия ресурс по стратегиите за МИГ, включително и на средствата от преходния период…………….