Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

На 06 август 2021 г. кметът на Община Завет Ахтер Велиев подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект  BG06RDNP001-19.030-0016, подаден в ИСУН по  процедура BG06RDNP001-19.030 по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. Процедурата е обявена в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Проектът с наименование „Оборудване и обзавеждане на общинска социална инфраструктура – Домашен социален петронаж гр. Завет“ е на Община Завет. Стойността му възлиза на 96 781,00 лв. без ДДС, като сумата на безвъзмездната финансова помощ е в размер на  100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Предвидените основни дейности  в проекта са:

  • закупуването на 1 бр. транспортно средство - специализиран лекотоварен автомобил – нов, за превоз на храна с хладилен агрегат за предоставяне на социални услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни;
  • кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Завет.

Община Завет вече има 1 сключен договор на 26.04.2021 г. за подобряване визията и функционалността на сградата на  Домашен социален патронаж гр. Завет, включващ само строително-монтажни работи.

Реализирането на двата проекта ще доведе до развитие на социалната инфраструктура и подобряване на възможностите за социално приобщаване на хората от всички поколения чрез подновяване на визията на сградата на Домашен социален патронаж в гр. Завет и осигуряване на модерна, функционална, здравословна и достъпна материална база на общинската социална инфраструктура, както и подобряване на качеството и ефективността на предлаганите услуги за населението в общината.

Проектите отговарят на приоритетите на Плана за развитие на съответната община за периода 2014-2020 г. и са свързани с постигането на специфична цел 2.1: „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.

Крайният срок за тяхното изпълнение е 30.06.2023 г.

С подписването на този пореден договор от Стратегията за ВОМР, МИГ Завет – Кубрат има сключени към настоящия момент активни 15 договора с бенефициенти от местната общност.

|

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на Стратегия за ВОМР каним всички заинтересовани лица от територията на МИГ Завет Кубрат да вземат участие в информационни срещи и еднодневни обучения на тема: Изпълнение и отчитане на одобрени проекти за финансиране от стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. Често допускани грешки при подготовката и изпълнението на проекти.“.

    Информационните срещи ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки на 19 и 20 август 2021 г., както следва:

  • 19.08.2021 г. – гр. Завет, Заседателна зала на Община Завет, с начален час 10:00.
  • 19.08.2021 г. – гр. Кубрат, Заседателна зала на Община Кубрат, с начален час 14:00.
  • 20.08.2021 г. – с. Севар, общ. Кубрат, НЧ „Отец Паисий – 1928“, с начален час 10:00.
  • 20.08.2021 г. – с. Веселец, общ. Завет, НЧ „Петко Рачев Славейков 1925“, с начален час 14:00.

     Еднодневните обучения ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки на 24 и 25 август 2021 г., както следва:

  • 24.08.2021 г. – гр. Завет, Заседателна зала на Община Завет, с начален час 10:00.
  • 25.08.2021 г. – гр. Кубрат, Заседателна зала ва Община Кубрат, с начален час 10:00.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Екип на МИГ Завет - Кубрат

|

В периода от 12.05 до 21.05.2021 г. СНЦ „Местна инициативна група  Завет - Кубрат“ обяви за обществено обсъждане на интернет страницата си (www.migzavet-kubrat.eu) Проект за промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Завет и Кубрат, изпълнявана съгласно Споразумение № РД50 – 139/ 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено с Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Промяната е в резултат от осигуреното допълнително финансиране по подхода ВОМР за увеличаване бюджета на изпълняващите се стратегии с до 799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.

Беше предоставена възможност коментарите и предложенията да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронно писмо на имейла на МИГ Завет – Кубрат  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и получени в офиса на МИГ в срок до 24:00 часа на 21.05.2021 г.

В резултат от проведеното обществено обсъждане постъпиха пет коментара, които бяха разгледани на заседание УС на МИГ Завет - Кубрат проведено на 25.05.2021 г. Коментарите са в подкрепа на предложените промени и не водят до изменение на Проекта за промени в Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат.

Справка на постъпилите коментари/ предложения от проведеното публично обсъждане може да намерите тук...

|

Работна среща за обмяна на опит между екипите на

 МИГ Завет – Кубрат и МИГ Айтос.

 

Aytos1По покана на МИГ Айтос четири члена от екипа на МИГ Завет – Кубрат посетиха град Айтос от 28 до 30 юни, където участваха в работна среща. След кратко институционално представяне в офиса на МИГ – Айтос бяха уточнени детайли относно целите и очакваните резултати от двустранното взаимодействие.

МИГ Айтос, домакин на работната среща презентира своята дейност и изпълняваната стратегия за водено от общностите местно развитие. Беше направен анализ относно напредъка по изпълнение на стратегията и влиянието, което оказва за подобряване на жизнения стандарт на местната общност.

МИГ Завет – Кубрат, гостуваща организация също презентира своята стратегия за водено от общностите местно развитие. Представена беше кратка информация за сключени договори с бенефициенти, както и резултатите от изпълнени вече проекти.

|

Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР

Дата на обявяване: 12.05.2021 г.

Дата на приключване: 21.05.2021 г.

СНЦ „Местна инициативна група  Завет - Кубрат“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Завет и Кубрат, изпълнявана съгласно Споразумение № РД50 – 139/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено с Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Изпълнението на Стратегията е в периода от 31.10.2016 г. до 30.09.2023 г.

Промените са допустими на основание чл. 39, т. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХ (Обн. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015 г. изм. и доп. ДВ. Бр.38 от 20 Май 2016г. изм. и доп. ДВ. бр.69 от 25 Август 2017г.) за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и съгласно член 10,  раздел V. “Промяна на споразумението“ от Споразумението за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-139/ 21.10.2016 г. Същите се налагат в изпълнение на единадесетото изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране по подхода ВОМР за увеличаване бюджета на изпълняващите се стратегии с до 799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.

С предложението за промени може да се запознаете тук.

Коментари и предложения по публикувания проект на промени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 24:00 ч. на 21.05.2021 г. в офиса на СНЦ „МИГ Завет - Кубрат“ на адрес гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19 или на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Коментарите и предложенията могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.