Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ - КУБРАТ“

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА, 

Уведомявамe Ви, че Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет - Кубрат“ взе решение за свикването на Общо на събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе 26.05.2021 г. (сряда) от 15:00 часа, с място на провеждане: гр. Завет, ул. „Лудогорие“  19А в НЧ „Саморазвитие 1902“. Събранието ще се проведе при спазване на противоепидемични мерки. Още.....

|

На основание чл.46а, ал.6, т.3 от Наредба 22/2015 г., с Решение № 294  по Протокол № 100 от 26.04.2021 г. от заседание на Управителния съвет на МИГ Завет - Кубрат, е одобрена следната промяна в отворената за кандидатстване  Процедура № BG06RDNP001-19.385 „МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“от Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет -  Кубрат, обявена в ИСУН2020 като „процедура с няколко крайни срока за кандидатстване”:

  1. Удължаване на срока за кандидатстване по втори прием, обявен на 02.12.2020 г.

    Крайният срок за подаване на проектни предложения по ВТОРИ ПРИЕМ по процедура  BG06RDNP001-19.385 от 29.04.2021 г., 17:00 ч. се променя на 30.07.2021 г., 17:00 ч.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

|

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ - КУБРАТ“

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА, 

Уведомявамe Ви, че Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет - Кубрат“ взе решение за свикването на Общо на събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе 28.04.2021 г. (сряда) от 15:00 часа, с място на провеждане: гр. Завет, ул. „Лудогорие“  1НЧ „Саморазвитие 1902“. Събранието ще се проведе при спазване на противоепидемични мерки. Още.....

|

Община Завет сключи четвърти административен договор за изпълнение на проект към стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат

178178478 2872099412914786 8405759798026837065 nНа 26 април 2021 г. кметът на Община Завет Ахтер Велиев сключи четвърти административен договор за изпълнение на проект  към стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Завет – Кубрат. Договорът е тристранен – между Община Завет, ДФ „Земеделие“ и МИГ Завет – Кубрат с безвъзмездно финансиране от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Завет – Кубрат.

Проектът е свързан с подобряване визията и функционалността, съгласно съвременните изисквания, на общинска социална инфраструктура чрез „Реконструкция на сградата на Домашен социален патронаж гр. Завет“ и е одобрен за финансиране в рамките на процедура BG06RDNP001-19.300 МИГ Завет – Кубрат Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 97 789.59 лв. и е 100 % от общо одобрените  разходи.

С настоящото проектно предложение се цели развитие на социалната инфраструктура и подобряване на възможностите за социално приобщаване на хората от всички поколения чрез подновяване на визията на сградата на Домашен социален патронаж в гр. Завет и осигуряване на модерна, функционална, здравословна и достъпна материална база на общинската социална инфраструктура, както и подобряване на качеството и ефективността на предлаганите услуги за населението в общината.

Общата цел на проекта е: Реализиране на инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура в населените места от територията на община Завет и постигане на балансирано и устойчивото развитие, посредством подкрепа и разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природната среда, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.

|

МИГ Завет – Кубрат сключи пореден договор от стратегията за ВОМР

167126275 453467039315187 8276687930679103295 nНа 31 март 2021 г. МИГ Завет – Кубрат сключи пореден петнадесети договор на сдружението за финансиране на проекти към стратегията за ВОМР. Това е втори договор по м.7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

Проекта е на Община Кубрат и е с наименование „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат – етап 2“. Сумата на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 88 241,05 лв. и представлява 100 % -ов грант от стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат. 

С реализирането на проекта ще бъде удовлетворена потребността на местното население от зона за отдих, със създаване на места за почивка с туристически атракции, спортни и образователно-познавателни кътове, осигуряване достъпност на среда за хора със здравословни проблеми.

Целевите групи към, които е насочен проекта са деца, младежи, възрастни и хора със здравословни проблеми.

Основната цел на настоящия проект е цялостно изграждане, допълване и довършване на всички дейности по реконструкцията на Екопътеката, предвидени в инвестиционния проект за първия етап.