Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

На основание чл. 46а, ал. 6, т. 3 от Наредба 22/2015 г., с Решение № 291 по Протокол № 98 от 18.02.2021 г. от заседание на Управителния съвет на МИГ Завет - Кубрат, е одобрена следната промяна в отворената за кандидатстване  Процедура № BG06RDNP001-19.385 „МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“от Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет -  Кубрат, обявена в ИСУН2020 като „процедура с няколко крайни срока за кандидатстване”:

  1. Удължаване на срока за кандидатстване по втори прием, обявен на 02.12.2020 г.

    Крайният срок за подаване на проектни предложения по ВТОРИ ПРИЕМ по процедура  BG06RDNP001-19.385 от 26.02.2021 г., 17:00 ч. се променя на 29.04.2021 г., 17:00 ч.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 

Пълен текст на обявата

|

На основание чл.46а, ал.6, т.3 от Наредба 22/2015 г., с Решение № 284 по Протокол № 96 от 20.01.2021 г. от заседание на Управителния съвет на МИГ Завет - Кубрат, е одобрена следната промяна в отворената за кандидатстване Процедура № BG06RDNP001-19.385 „МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“от Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет - Кубрат, обявена в ИСУН2020 като „процедура с няколко крайни срока за кандидатстване”:

  1. Удължаване на срока за кандидатстване по втори прием, обявен на 02.12.2020 г.

   Крайният срок за подаване на проектни предложения по ВТОРИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.385 от 29.01.2021 г., 17:00 ч. се променя на 26.02.2021 г., 17:00 ч.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 

Пълен текст на обявата

|

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

BG06RDNP001 – 19.385

по подмярка 4.2Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие

на МИГ Завет - Кубрат

 

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Цел на настоящата процедурa e: подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

  1. По-ефективно използване на факторите за производство;
  2. Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
  3. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
  4. Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
  5. Въвеждане на иновативни процеси и технологии, целящи опазване на околната среда, както и ориентиране към преработка на биологични продукти;
  6. Кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятията от хранително-вкусовата промишленост на територията на МИГ.

виж още....

|

МИГ Завет – Кубрат сключи пореден договор за финансиране на проект към стратегията за ВОМР с Община Завет

IMG 9098 1На 29 декември 2020 г. кметът на Община Завет Ахтер Велиев подписа договор за изпълнение на проект  BG06RDNP001-19.030-0007, подаден в ИСУН в рамките на процедура BG06RDNP001-19.030 по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. Процедурата е обявена в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

|

МИГ Завет - Кубрат уведомява всички заинтересовани лица по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.300  МИГ Завет - Кубрат, мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", че приключи оценителната сесия на МИГ за проектните предложения, регистрирани в срока до 30.09.2020 г. (първи прием 2020 г.). Резултатите от дейността на работата на Комисията за подбор на проектни предложения са публикувани в сайта на сдружението, както следва: www.mig-zavet-kubrat.eu, секция „Изпълнение на СВОМР“, подсекция „Комисия за подбор на проектни предложения“, Раздел „Процедура № BG06RDNP001 - 19.300 по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (прием 2020 г.).