Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

123566506 847111922724192 2205333517044655497 nНа 04 ноември 2020 г. МИГ Завет – Кубрат сключи първи договор по м.7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Това е тринадесетият пореден сключен договор на сдружението за финансиране на проекти към стратегията за ВОМР.

Проекта е на Община Кубрат и е с наименование „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“. Стойността му възлиза на 88 291,05 лв. и е със 100 % -ова безвъзмездна финансова помощ от стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат. 

Основна задача на проекта е реконструкция на зона за отдих по протежението на  традиционно съществуваща Екопътека, със създаване на места за почивка с туристически атракции, спортни и образователно-познавателни кътове, осигуряване на достъпност на средата за хора със здравословни проблеми, почистване и съхраняване на природните горски богатства на територията. Целевите групи към, които е насочен проекта са деца, младежи, възрастни и хора със здравословни проблеми.

|

МИГ Завет - Кубрат уведомява всички заинтересовани лица по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.067  МИГ Завет - Кубрат, мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности", че във връзка с Уведомително писмо с изх. № 01-6300/ 1301 от 13.10.2020 г. на Държавен фонд „Земеделие“, относно  преразглеждане на проведена процедура за подбор на проектни предложения на  МИГ Завет - Кубрат с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.067-S2 (втори прием)  по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., КППП извърши повторна оценка на единственото проектно предложение, постъпило в рамките на втори прием, както следва:

  1. BG06RDNP001-19.067-0008, кандидат „Мега Пласт Груп 15“ ЕООД – преоценка на етап ОАСД;

Резултатите от дейността на Комисията за подбор на проектни предложения по преразглеждане на процедурата са публикувани в секция „Изпълнение на СВОМР“, подсекция „Комисия за подбор на проектни предложения“, Раздел „Процедура № BG06RDNP001 - 19.067 по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности".

|

МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ  ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

IMG 20200918 101021Във връзка с  изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие, прилагана от СНЦ „МИГ Завет - Кубрат”, финансирана по ПРСР 2014-2020 от ЕЗФРСР, МИГ Завет – Кубрат проведе две еднодневни обучения за бенефициенти в гр. Кубрат (17 септември 2020 г.) и гр. Завет (18 септември 2020 г.). Темата на обучението бе: „Управление на одобрени проекти за финансиране от стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат. Често допускани грешки при подготовката и изпълнението на проекти. Финансови корекции“. В двете обучения присъстваха 20 бенефициенти и заинтересовани лица от местната общност.

|

МИГ Завет - Кубрат уведомява всички заинтересовани лица по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.385  МИГ Завет - Кубрат, мярка 4.2. "Инвестиции за преработка/ маркетинг на селскостопански продукти", че резултатите от дейността на работата на Комисията за подбор на проектни предложения са публикувани в сайта на сдружението, както следва: www.mig-zavet-kubrat.eu, секция „Изпълнение на СВОМР“, подсекция „Комисия за подбор на проектни предложения“, Раздел „Процедура № BG06RDNP001 - 19.385 по подмярка 4.2 "Инвестиции за преработка/ маркетинг на селскостопански продукти".

|

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на Стратегия за ВОМР каним бенефициентите и кандидатите с проектни предложения към СВОМР на МИГ Завет Кубрат да вземат участие в еднодневни обучения на тема: „Управление на одобрени проекти за финансиране от стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. Често допускани грешки при подготовката и изпълнението на проекти Финансови корекции“.

  • На 17.09.2020 г. – гр. Кубрат, Заседателна зала на Община Кубрат, с начален час 10:00.
  • На 18.09.2020 г. – гр. Завет, Заседателна зала на Община Завет, с начален час 10:00.

Обученията ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки.

Желаещите да вземат участие в еднодневните обучения могат да се запишат и получат информация в офиса на сдружението или на телефон: 0899 915 039.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Екип на МИГ Завет - Кубрат