Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

 

На основание чл.46а, ал.6, т.3 от Наредба 22/2015 г., с Решение № 266 по Протокол № 87 от 20.08.2020 г. от заседание на Управителния съвет на МИГ Завет - Кубрат, е одобрена следната промяна в отворената за кандидатстване Процедура № BG06RDNP001-19.300 „МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет - Кубрат, обявена в ИСУН2020 като „процедура с няколко крайни срока за кандидатстване”:

  1. Удължаване на срока за кандидатстване по първи прием, обявен на 01.06.2020 г.

      Крайният срок за подаване на проектни предложения по ПЪРВИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.300 от 31.08.2020 г., 17:30 ч. се променя на 30.09.2020 г., 17:30 ч.

   Всички насоки по процедурата, включващи Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение, образци на документи за кандидатстване и документи за информация на кандидатите, остават непроменени и могат да бъдат намерени на сайта на Сдружението - http://www.mig-zavet-kubrat.eu и в ИСУН - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

Пълен текст на Обявата

|

На 13.08.2020 г. председателят на УС на МИГ Завет – Кубрат Халиме Добруджан сключи поредния 12-ти договор с бенефициент към стратегията за Водено от общностите местно развитие и първи по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

Проектът с наименование „Закупуване на машини и оборудване за широк комплекс от висококачествени услуги и продукти в сферата на фотографията, видеозаснемането и производството на печатни продукти за населението на Общините Кубрат и Завет“ е по процедура BG06RDNP001-19.067 МИГ Завет – Кубрат: Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. Стойността му възлиза на 120 045,60 лв., като сумата на безвъзмездната финансова помощ е 90 034,20 лв. Бенефициент е „НБМ 689“ ЕООД, гр. Кубрат.

|

Скл.дог.пр.11 3На 7 август 2020 г. МИГ Завет – Кубрат сключи поредния 11-ти договор с бенефициент към стратегията за Водено от общностите местно развитие. Проекта е на Община Кубрат и е с наименование „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат“. Стойността му възлиза на 21 340,00 лв. и е 100 % -ова безвъзмездна финансова помощ. Проектът е по процедура BG06RDNP001-19.030 м. 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от територията на МИГ Завет - Кубрат. С изпълнение на дейностите по проекта ще се осъществи частична подмяна на основното оборудване и обзавеждане на Дома за стари хора в село Тертер (Община Кубрат). Проектът ще осигури оборудване и обзавеждане за нормалния живот на потребителите. Така ще се постигне благоприятна среда за обитаване от възрастните хора в дома и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги, отговаряща на необходимите стандарти и критерии.

|

 

На 10.08.2020 г. от 10.00 часа в НЧ с. Божурово, от 14:00 ч. в сградата на Кметство с. Юпер, общ. Кубрат и на 11.08.2020 г. от 10.00 часа в сградата на НЧ “Христо Ботев“ с. Прелез, общ. Завет се проведоха информационни срещи за заинтересовани страни и потенциални кандидати за активизиране участието на общността да кандидатства с проекти по м.4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за воденото от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Завет - Кубрат”.

|

Във връзка с текущ прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001 – 19.385 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат, на 10 и 11 август 2020 година ще бъдат организирани 3 броя информационни срещи както следва:...........