Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

На основание чл.46а, ал.6, т.3 от Наредба 22/2015 г., с Решение №264 по Протокол № 86 от 09.07.2020 г. от заседание на Управителния съвет на МИГ Завет - Кубрат, е одобрена следната промяна в отворената за кандидатстване Процедура № BG06RDNP001-19.300 „МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет - Кубрат, обявена в ИСУН2020 като „процедура с няколко крайни срока за кандидатстване”:

 1. Удължаване на срока за кандидатстване по първи прием, обявен на 01.06.2020 г.

      Крайният срок за подаване на проектни предложения по ПЪРВИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.300 от 17.07.2020 г., 17:30 ч. се променя на 31.08.2020 г., 17:30 ч.

   Всички насоки по процедурата, включващи Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение, образци на документи за кандидатстване и документи за информация на кандидатите, остават непроменени и могат да бъдат намерени на сайта на Сдружението - http://www.mig-zavet-kubrat.eu и в ИСУН - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

Пълен текст на Обявата

|

Подписани са 4 броя административни договори за общински проекти в изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат

снимка към статия 2На 22 юни 2020 г. МИГ Завет – Кубрат сключи 4 броя административни договори в рамките на изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Два договора са подписани от кмета на Община Завет Ахтер Велиев и два от кмета на Община Кубрат Алкин Неби. Проектите са по процедура BG06RDNP001-19.030 Мярка.7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Двата проекта на Община Завет са следните:

 • „Доставка и монтаж на столове за зрителната зала на Народно Читалище „Саморазвитие 1902“, град Завет, община Завет“. Целта на проекта е запазване на духовния и културен живот на населението в общината. С предвидените новозакупени столове в обзаведената зрителна зала ще се създаде необходимото удобство на населението на град Завет, както и на общината при провеждане на мероприятия и събрания. Стойността на одобрените средства са в размер на 22357,50 лв.
 • „Оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, Детска градина „Червената шапчица“ с. Брестовене и Детска градина „Радост“ с. Острово“. По проекта ще се достави и монтира оборудване и обзавеждане на кухните в сградите на изброените обекти на образователната инфраструктура, като по този начин ще се подобри материалната база и ще се осигурят по-добри възможности за приготвяне на качествена и здравословна храна в част от детските градини на територията на община Завет. Стойността на проекта е в размер на 64 014, 14 лв.

Проектите на Община Кубрат са:

 • „Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат“. По проекта се предвижда изградената в Спортна зала гр. Кубрат зала за силова подготовка да бъде оборудвана и обзаведена с необходимите фитнес уреди и екипировка с цел удовлетворяване на нуждите на феновете на спорта. Доставките ще включват фитнес уреди от рода на скрипец, кросоувер, лежанка с лост, легпреса, машина за прасец, пътека за бягане, лост/огънат лост, гири, шведска стена, препятствия, топче за реакции, експандер за съпротивление, велоергометър и други. Одобрените средства са в размер на 20 157,57 лв.;
 • “Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Кубрат и Домашен социален патронаж с. Севар и закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на Общинско предприятие „Социални услуги“ гр. Кубрат”. С проекта се предвижда предоставяне на по-качествена услуга, свързана с приготвянето на храна за потребителите на социални услуги и доставката ѝ по домовете. Одобрените за финансиране разходи са в размер на 54687,00 лв.

И четирите проекта са със сто процентова безвъзмездна финансова помощ от стратегията на МИГ Завет - Кубрат.

Целта на проектите е директно свързана със Специфична цел 2.1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.

|

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

BG06RDNP001 – 19.385

по подмярка 4.2Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие

на МИГ Завет - Кубрат

 

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Цел на настоящата процедурa e: подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

 1. По-ефективно използване на факторите за производство;
 2. Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 3. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 4. Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
 5. Въвеждане на иновативни процеси и технологии, целящи опазване на околната среда, както и ориентиране към преработка на биологични продукти;
 6. Кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятията от хранително-вкусовата промишленост на територията на МИГ.
|

МИГ Завет – Кубрат сключи поредния си договор за финансиране на проект към стратегията за ВОМР с „Кубратска гора“ ЕООД

снимка към статия 1На 22 юни 2020 г. МИГ Завет – Кубрат сключи поредния 6-ти договор с бенефициент към стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Проекта с наименование „Закупуване на линия за рязане, цепене и пакетиране на дърва за огрев“ е на „Кубратска гора“ ЕООД. Стойността му възлиза на 202 873,12 лв. Сумата на безвъзмездната финансова помощ от МИГ-а е в размер на 68 368,24 лв. 

Това е единственият проект по процедура BG06RDNP001-19.196 м. 8.6. “Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от територията на МИГ Завет - Кубрат.

Проектното предложение включва реализиране на инвестиция, насочена към подобряване на производствената дейност на общинско предприятие „Кубратска гора” ЕООД и засилване на пазарния му потенциал чрез предлагане на продукти в по-завършен вид и по-високо качество. При изпълнението му ще бъде закупена линия за рязане, цепене и пакетиране на дърва за огрев и телескопичен товарач. Дейностите ще се извършат на територията на община Кубрат, която попада в обхвата на МИГ Завет - Кубрат. В резултат на инвестицията се предвижда създаване на 3 нови работни места, с което проектното предложение ще допринесе за повишаване на заетостта на територията на МИГ Завет - Кубрат и горския сектор, както и за постигане целта на процедурата, а именно подпомагане на горите, стопанисвани от общини, запазване на тяхната многофункционалност и на конкурентоспособността на стопаните им, и устойчиво управление на горския сектор.

Проекта ще има принос в постигането на Специфична цел 1 на СВОМР на МИГ Завет - Кубрат, а именно: Насърчаване производството и преработката на висококачествени селскостопански и горски снимка към статия 1 продукти по традиционна или екологична технология, в рамките на Приоритет 1: Развитие и укрепване на конкурентоспособни традиционни и нови икономически дейности, производства и услуги.

Продължителността на изпълнението на му е 36 месеца.

|

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ - КУБРАТ“

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА, 

Уведомявамe Ви, че Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет - Кубрат“ взе решение за свикването на Общо на събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе 30.06.2020 г. (вторник) от 15,00 часа, с място на провеждане: гр. Завет, ул. „Лудогорие 1, НЧ „Саморазвитие 1902“. Събранието ще се проведе при спазване на противоепидемични мерки. Още...