Списък на окончателно одобрени външни експерти - оценители на проектни предложения към стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg