Комисия за подбор на проектни предложения

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 037 168
mig_zavet.kubrat@abv.bg

Процедура № BG06RDNP001 - 19.047 по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"

 1. Заповед избор КППП
 2. Протокол №1 на КППП
 3. Протокол №2 на КППП - АСД
 4. Протокол №3 на КППП - ТФО
 5. Решение УС за одобрение на Оценителен доклад
 6. Списък на предложените за финансиране проектни предложения
 7. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения
 8. Списък оттеглени проектни предложения

Процедура № BG06RDNP001 - 19.030 по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

 1. Заповед КППП
 2. Протокол №1 АСД
 3. Протокол №2 АСД
 4. Протокол №3 ТФО
 5. Решение № 103 на УС за одобрение на Оценителен доклад.
 6. Списък на предложените за финансиране проектни предложения.
 7. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения.
 8. Списък на оттеглените проектни предложения.

Процедура № BG06RDNP001 - 19.035 по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти

 1. Заповед КППП
 2. Протокол №1 АСД
 3. Протокол №2 АСД
 4. Протокол №3 ТФО
 5. Решение № 119 на УС за одобрение на Оценителен доклад
 6. Списък на предложените за финансиране проектни предложения