Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

МИГ Завет - Кубрат  проведе извънредно Общо събрание на 19.09.2018 г., на което бе прието решение за промяна на Стратегията за ВОМР, със цел корекция на очевидна грешка.

Промяната на Стратегията за ВОМР се състои в корекция на максималния брой точки, които може да получи един проект по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

С приетото решение текстът под Таблица „Критерии за избор на проекти“, на стр. 40

„*Максимален брой точки, които може да събере 1 проект по тази мярка е 85“

се заменя с текста:

„*Максимален брой точки, които може да събере 1 проект по тази мярка е 90“

 

|

Публикувано на 05.09.2018г.

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ - КУБРАТ“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Уведомявамe Ви, че Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет - Кубрат“ взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 19.09.2018 г. (сряда) от 16,00 часа, с място на провеждане: гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, Заседателна зала № 111 на Община Завет. Още................

|

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

№ BG06RDNP001 – 19.060

по мярка 19.2 – 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа”

 

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по мярка  19.2 - 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

|

МИГ Завет - Кубрат подаде проектно предложение по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г.

На 31.08.2018 г. МИГ Завет - Кубрат подаде в ИСУН 2020 проектно предложение по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Идеята за проект с тематична насоченост „Икономическо развитие и биоземеделие” е инициирана от МИГ Завет - Кубрат и подкрепена с писма за заявяване на интерес от три потенциални партньори – МИГ от  Италия, Испания и България.

В период от 7 месеца, след евентуално одобрение, МИГ  Завет – Кубрат трябва  да  разработи проектно предложение „Нови възможности за биологично земеделие – местни селскостопански продукти с добавена стойност”  за етапа му на изпълнение, а между партньорите ще бъде  сключено Споразумение за сътрудничество.

|

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

BG06RDNP001 – 19.067

по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”

 от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”

 

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.