Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

Актуална информация

относно изпълнение на СВОМР на МИГ Завет – Кубрат

На 29 март 2018 г. МИГ Завет – Кубрат получи писмо от УО на ПРСР с указания за промяна в СВОМР във връзка с изменения в ЗПЗП. Същото писмо е изпратено до всички МИГ, действащи на територията на България.

Отговаряйки на изискванията на УО на ПРСР 2014 – 2020 г., МИГ Завет – Кубрат подготви необходимите промени, които са поместени в Заявление за промяна на споразумение за финансиране на изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие. Предстои провеждане на Общо събрание на МИГ Завет – Кубрат с цел приемане на гореспоменатите промени.

|

СНЦ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА  ЗАВЕТ – КУБРАТ“

МИГ Завет – Кубрат проведе общо събрание

 

На 28.02.2018 г. МИГ Завет – Кубрат проведе общо събрание. В дневния ред бяха включени следните следните точки:

  1. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2017 г.
  2. Приемане на Доклад за дейността и Финансов отчет на МИГ Завет – Кубрат за 2017 г.
  3. Приемане на Годишен доклад за изпълнение на СВОМР на МИГ Завет – Кубрат за 2017 г.
  4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за 2017 г.
  5. Приемане на Програма за осъществяване дейността на МИГ Завет – Кубрат за 2018 г.
  6. Одобрение на промени в Устава на МИГ Завет – Кубрат.
  7. Приемане на Бюджет на МИГ Завет – Кубрат за 2018 г.
  8. Промени в състава на Общото събрание на МИГ Завет – Кубрат.
  9. Промени в състава на Управителния съвет на МИГ Завет – Кубрат.
  10. Разглеждане на резултати от публично обсъждане на проект за промени в Стратегията за ВОМР и одобрение на промени в Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат.
|

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ - КУБРАТ“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Уведомявамe Ви, че Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет - Кубрат“ взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 28.02.2018 г. (сряда) от 16,00 часа, с място на провеждане: гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, Заседателна зала № 111 на Община Завет. още ...........

|

дата на откриване:

 19.02.2018 г.

дата на приключване:

 26.02.2018 г., 17:30 ч.

СНЦ „Местна инициативна група – Завет - Кубрат“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Завет и Кубрат, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-139/ 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено  с  Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г.

Промените са допустими на  основание чл. 10, ал. 2 от Споразумение № РД 50-139/ 21.10.2016 г. С тях се цели да се осигури съответствие с променената приложима нормативна уредба и промяна по отношение на интензитет на безвъзмездната финансова помощ.

С предложението за промени и мотивите за всяка конкретна промяна може да се запознаете в приложения документ

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на  26.02.2018 г. (включително) на следната електронна поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани.

|

20171117 102303На 17 ноември в гр. Завет бе проведено еднодневно обучение на тема „Техническа и

експертна оценка на проекти, подадени по мерки към СВОМР на МИГ Завет – Кубрат”.

     Обучението се реализира във връзка с  изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие, прилагана от СНЦ „МИГ Завет - Кубрат”, финансирана по ПРСР 2014-2020 от ЕЗФРСР. Негова главна цел бе да подпомогне изясняването на специфични казуси, свързани с оценка на бизнес проекти.