Начало

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ
mig2 160x140

Местна инициативна група Завет - Кубрат е неправителствена организация - сдружение с нестопанска цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза.

Местна инициативна група Завет - Кубрат (МИГ Завет - Кубрат) обхваща всички населени места на двете общини – Завет и Кубрат, които са съставни части от територията на   област Разград.

Сдружението работи в интерес на общественото благо. Приоритетите му са дейностите, насочени към развитието на селските райони в сферите на: конкурентоспособността на земеделието, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони чрез развитието на услугите и бизнеса извън земеделието,  осигуряване на възможности за разнообразна заетост и цялостно стопанско и духовно  развитие на хората,  особено в малките населени места.

МИГ Завет - Кубрат е правоприемник на МИГ Завет, като в резултат на обединението с МИГ Кубрат (на състояло се Общо събрание на 19.04.2016 г.) разшири своята територия и обхват.

Сдружение „Местна инициативна група  Завет - Кубрат“ има сключено Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-139/ 29.10.2016 г.  с УО на ПРСР 2014 – 2020 г.,  като крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към стратегията за ВОМР, съгласно Допълнително споразумение № РД 50-139/ 06.10.2021 г.  е 30 юни 2025 г.

Стойността на одобрената финансова помощ (съгласно Допълнително споразумение № РД 50-139/ 06.10.2021 г.) е:

Подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“

Одобрена финансова помощ: 3 732 700,00 лева,  от които 3 359 500,00 лева европейско финансиране (ЕЗФРСР) и 373 200,00  лева национално финансиране.

Подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“

Одобрена финансова помощ: 1 091 900,00 лева, от които 982 710,00 лева европейско финансиране (ЕЗФРСР) и 109 190,00 лева национално финансиране.