Текущи процедури

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.655 МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ:

ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“

Трети прием с период 06.12.2023 – 06.06.2024 г.

 1. Обява за прием 7.2
 2. Условия за кандидатстване 7.2
 3. Документи за кандидатстване по 7.2
 4. Документи за информация 7.2
 5. Условия за изпълнение 7.2
 6. Документи за изпълнение 7.2
 7. Съобщение за удължаване на краен срок на прием до 06.06.2024 г.
 8. Актуализирана Обява за прием по м.7.2, с удължен краен срок на прием до 06.06.2024 г.
 9. Актуализирани Условия за кандидатстване по м.7.2, с удължен краен срок на прием до 06.06.2024 г.
 10. Съобщение за удължаване на краен срок на прием до 06.06.2024 г.
 11. Актуализирана Обява за прием по м.7.2, с удължен краен срок на прием до 06.06.2024 г./a>
 12. Актуализирани Условия за кандидатстване по м.7.2, с удължен краен срок на прием до 06.06.2024 г.

 Дата на публикация – 16.05.2024 г.

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.685 МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ:

ПОДМЯРКА 4.1 - "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА"

Четвърти прием с период 06.12.2023 – 29.02.2024 г.

.

 1. Обява за прием 4.1
 2. Условия за кандидатстване 4.1
 3. Документи за кандидатстване 4.1
 4. Условия за изпълнение 4.1
 5. Документи за изпълнение 4.1
 6. Съобщение за увеличаване на бюджета на 4-ти прием, считано от 30.01.2024 г.
 7. Актуализирана Обява за прием по м.4.1, считано от 30.01.2024 г.
 8. Актуализирани условия за кандидатстване по м.4.1, считано от 30.01.2024 г.
 9.  

   Дата на публикация – 30.01.2024 г.