Текущи процедури

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.2 - ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.385 / втори прием за 2020 година/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.385 ПОДМЯРКА 4.2 - "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" Първи прием 15.06.2020 - 31.08.2020 г.

 1. Обява за прием 4.2 с удължен краен срок
 2. Условия за кандидатстване 4.2, с удължен краен срок
 3. Документи за кандидатстване 4.2
 4. Документи за информация 4.2
 5. Условия и документи за изпълнение 4.2

 Дата на публикация - 02.12.2020 г.

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.2 - ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.385 /2020 година/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.385 ПОДМЯРКА 4.2 - "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" Първи прием 15.06.2020 - 31.08.2020 г.

 1. Обява за прием 4.2
 2. Условия за кандидатстване 4.2
 3. Документи за кандидатстване 4.2
 4. Документи за информация 4.2
 5. Условия и документи за изпълнение 4.2

 Дата на публикация - 15.06.2020 г.


 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 7.2 - ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.300 /2020 година/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.300 ПОДМЯРКА 7.2 - "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" Първи прием 01.06.2020 - 17.07.2020 г.


 1. Обява за прием - м.7.2
 2. Условия за кандидатстване - м.7.2
 3. Документи за кандидатстване - м. 7.2
 4. Документи за информация - м. 7.2
 5. Условия за изпълнение - м.7.2
 6. Документи за изпълнение - м. 7.2

Съобщение за удължаване на срок на кандидатстване.

Съобщение за второ удължаване на срок на кандидатстване.

Дата на публикация - 01.06.2020 г.