За МИГ Завет-Кубрат

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

mig2 160x140  Сдружение с нестопанска цел „МИГ Завет - Кубрат” е правоприемник на СНЦ „МИГ „Завет“ и СНЦ „МИГ Кубрат“, учредени през 2010 г. във връзка с изпълнение на проект по м. 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Завет“от ПРСР 2007 – 2013 г.

 

В сдружението участват:

  1. Община Завет и Община Кубрат - представители на публичния сектор;
  2. Физически лица (вкл. ЗП) с постоянен адрес на територията на община Завет и община Кубрат и юридически лица (ЕТ, ЕООД, ООД, АД и други) със седалище на територията на община Завет и община Кубрат - представители на стопанския сектор;
  3. Физически лица (вкл. активни граждани ) с постоянен адрес на територията на община Завет и община Кубрат и юридически лица (НПО, Читалища и други) със седалище на територията на община Завет и община Кубрат - представители на нестопанския сектор;

Кратка история на сдружението:

В края на м. Август 2015 г. СНЦ „МИГ Завет“  сключва Споразумение за партньорство със СНЦ „МИГ - Кубрат” за кандидатстване и реализиране на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. По време на реализацията на одобрения проект, двете сдружения – МИГ Завет и МИГ Кубрат се обединяват (19.04.2016 г.) с наименование Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ (МИГ Завет – Кубрат).

Целта на проекта по подмярка 19.1. е подготовка и кандидатстване със Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет – Кубрат, съгласно изискванията Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат е одобрена от УО на ПРСР 2014-2020 г. и на 21.10.2016 г. е подписано Споразумение за изпълнението ѝ с № РД 50 – 139 на стойност 2 933 700 лв.

С Допълнително споразумение № РД 50 – 139 от 06.10.2021 г. стойността на Стратегията за ВОМР се изменя и става 3 732 700,00 лв.