Доклади и отчети

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|
Заглавие
ГОДИШЕН ДОКЛАД за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" - 2021 г.
ГОДИШЕН ДОКЛАД за извършените дейности по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" на МИГ Завет - Кубрат - 2021 г.
ГОДИШЕН ДОКЛАД за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" - 2020 г.
ГОДИШЕН ДОКЛАД за извършените дейности по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" на МИГ Завет-Кубрат - 2020 г.
ГОДИШЕН ДОКЛАД за извършените дейности по подмярка 19.4  "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" на МИГ Завет-Кубрат - 2019 г.
ГОДИШЕН ДОКЛАД за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" - 2019 г.
ГОДИШЕН ДОКЛАД за извършените дейности по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" на МИГ Завет - Кубрат - 2018 г.
ГОДИШЕН ДОКЛАД за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" - 2018 г.
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ - 2017 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Завет-Кубрат

ГОДИШЕН ДОКЛАД за отчитане изпълнението на Стратегия за Водено от Общностите Местно Развитие (СВОМР) - Подпмярка 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“