Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

В периода от 12.05 до 21.05.2021 г. СНЦ „Местна инициативна група  Завет - Кубрат“ обяви за обществено обсъждане на интернет страницата си (www.migzavet-kubrat.eu) Проект за промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Завет и Кубрат, изпълнявана съгласно Споразумение № РД50 – 139/ 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено с Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Промяната е в резултат от осигуреното допълнително финансиране по подхода ВОМР за увеличаване бюджета на изпълняващите се стратегии с до 799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.

Беше предоставена възможност коментарите и предложенията да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронно писмо на имейла на МИГ Завет – Кубрат  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и получени в офиса на МИГ в срок до 24:00 часа на 21.05.2021 г.

В резултат от проведеното обществено обсъждане постъпиха пет коментара, които бяха разгледани на заседание УС на МИГ Завет - Кубрат проведено на 25.05.2021 г. Коментарите са в подкрепа на предложените промени и не водят до изменение на Проекта за промени в Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат.

Справка на постъпилите коментари/ предложения от проведеното публично обсъждане може да намерите тук...

|

Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР

Дата на обявяване: 12.05.2021 г.

Дата на приключване: 21.05.2021 г.

СНЦ „Местна инициативна група  Завет - Кубрат“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Завет и Кубрат, изпълнявана съгласно Споразумение № РД50 – 139/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено с Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Изпълнението на Стратегията е в периода от 31.10.2016 г. до 30.09.2023 г.

Промените са допустими на основание чл. 39, т. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХ (Обн. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015 г. изм. и доп. ДВ. Бр.38 от 20 Май 2016г. изм. и доп. ДВ. бр.69 от 25 Август 2017г.) за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и съгласно член 10,  раздел V. “Промяна на споразумението“ от Споразумението за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-139/ 21.10.2016 г. Същите се налагат в изпълнение на единадесетото изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране по подхода ВОМР за увеличаване бюджета на изпълняващите се стратегии с до 799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.

С предложението за промени може да се запознаете тук.

Коментари и предложения по публикувания проект на промени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 24:00 ч. на 21.05.2021 г. в офиса на СНЦ „МИГ Завет - Кубрат“ на адрес гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19 или на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Коментарите и предложенията могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

|

На основание чл.46а, ал.6, т.3 от Наредба 22/2015 г., с Решение № 294  по Протокол № 100 от 26.04.2021 г. от заседание на Управителния съвет на МИГ Завет - Кубрат, е одобрена следната промяна в отворената за кандидатстване  Процедура № BG06RDNP001-19.385 „МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“от Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет -  Кубрат, обявена в ИСУН2020 като „процедура с няколко крайни срока за кандидатстване”:

  1. Удължаване на срока за кандидатстване по втори прием, обявен на 02.12.2020 г.

    Крайният срок за подаване на проектни предложения по ВТОРИ ПРИЕМ по процедура  BG06RDNP001-19.385 от 29.04.2021 г., 17:00 ч. се променя на 30.07.2021 г., 17:00 ч.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

|

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ - КУБРАТ“

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА, 

Уведомявамe Ви, че Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет - Кубрат“ взе решение за свикването на Общо на събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе 26.05.2021 г. (сряда) от 15:00 часа, с място на провеждане: гр. Завет, ул. „Лудогорие“  19А в НЧ „Саморазвитие 1902“. Събранието ще се проведе при спазване на противоепидемични мерки. Още.....

|

Община Завет сключи четвърти административен договор за изпълнение на проект към стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат

178178478 2872099412914786 8405759798026837065 nНа 26 април 2021 г. кметът на Община Завет Ахтер Велиев сключи четвърти административен договор за изпълнение на проект  към стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Завет – Кубрат. Договорът е тристранен – между Община Завет, ДФ „Земеделие“ и МИГ Завет – Кубрат с безвъзмездно финансиране от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Завет – Кубрат.

Проектът е свързан с подобряване визията и функционалността, съгласно съвременните изисквания, на общинска социална инфраструктура чрез „Реконструкция на сградата на Домашен социален патронаж гр. Завет“ и е одобрен за финансиране в рамките на процедура BG06RDNP001-19.300 МИГ Завет – Кубрат Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 97 789.59 лв. и е 100 % от общо одобрените  разходи.

С настоящото проектно предложение се цели развитие на социалната инфраструктура и подобряване на възможностите за социално приобщаване на хората от всички поколения чрез подновяване на визията на сградата на Домашен социален патронаж в гр. Завет и осигуряване на модерна, функционална, здравословна и достъпна материална база на общинската социална инфраструктура, както и подобряване на качеството и ефективността на предлаганите услуги за населението в общината.

Общата цел на проекта е: Реализиране на инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура в населените места от територията на община Завет и постигане на балансирано и устойчивото развитие, посредством подкрепа и разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природната среда, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.